Poglavlje 30 – spoljni odnosi

26. Dec 2017.
Poglavlje 30 – spoljni odnosi

Poglavlje 30 – spoljni odnosi bavi se pitanjima koja su u domenu zajedničke trgovinske politike Evropske unije, multilateralnih odnosa, bilateralnih sporazuma s trećim zemljama,  razvojne politike i humanitarne pomoći.

Ovo poglavlje obuhvata Zajedničku trgovinsku politiku, kojom se uređuju propisi koji se odnose na carine, članstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, kao i sporazume EU sa trećim državama.

Poglavlje 30 pokriva i multilateralnu saradnju u oblasti pristupa tržištu, carina, transporta, zaštite životne sredine. U oblasti bilateralne saradnje EU je potpisala preko 200 različitih ugovora o slobodnoj trgovini, dok u oblasti razvojne politike i humanitarne pomoći  EU finansira gotovo polovinu sveukupne međunarodne pomoći.

Države kandidati za članstvo su u obavezi da usklađuju svoju politiku prema trećim zemljama, ali i pozicije u međunarodnim organizacijama s politikama i pozicijama koje su usvojile države članice EU, kao i sama EU.

Koristi za Srbiju i njene građane od primenjivanja pravnih tekovina u ovoj oblasti su višestruke:

  • Srbija će biti deo jedinstvenog tržišta EU, kao deo najveće trgovinske sile u svetu;
  • Srbija će unaprediti svoju pregovaračku poziciju na globalnim tržištima, kao deo EU i Svetske trgovinske organizacije;
  • Srbija će pristupiti novim tržištima s kojima EU ima već potpisane sporazume o slobodnoj trgovini u trenutku pristupanja sa preko 200 potpisanih ugovora o slobodnoj trgovini;
  • Potrošači će imati veći izbor robe po pristupačnijim cenama;
  • Proizvođači će imati pristup novim tržištima;
  • Unapređeni standardi zaštite prava intelektualne svojine prilikom prometa roba, što smanjuje mogućnosti zloupotreba, kao rezultat primene standarda u okviru carinske unije EU;
  • U slučaju prirodnih i drugih katastrofa, Srbiji je na raspolaganju humanitarna pomoć EU.