Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije obavlja stručne, administrativne i operativne poslove i poslove za potrebe Vlade povezane sa koordinacijom rada ministarstava, posebnih organizacija i službi Vlade koji se odnose na proces evropskih integracija. Kancelarija za evropske integracije u procesu pregovora pruža stručnu i administrativnu podršku Pregovaračkom timu za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije EU.