Vladavina prava: Evropska komisija tužila je Poljsku Sudu pravde Evropske unije
Arhiva: Vesti

Vladavina prava: Evropska komisija tužila je Poljsku Sudu pravde Evropske unije

10.04.2021.

Evropska komisija je 31. marta odlučila da tuži Poljsku Sudu pravde Evropske unije zbog Zakona o pravosuđu od 20. decembra 2019. godine, koji je stupio na snagu 14. februara 2020. Komisija je odlučila da zatraži od Suda pravde da naloži privremene mere za Poljsku dok ne donese pravosnažnu presudu u ovom slučaju.

Komisija smatra da poljski Zakon o pravosuđu podriva nezavisnost poljskih sudija i da nije u saglasnosti sa pravom EU. Štaviše, Zakon sprečava poljske sudove da direktno primenjuju određene odredbe zakona EU koje štite nezavisnost pravosuđa.

Dodatno, Komisija smatra da Poljska krši zakon Evropske unije dopuštajući Disciplinskom veću Vrhovnog suda, čija nezavisnost nije zagarantovana, da donosi odluke koje imaju direktan uticaj na sudije i način na koji sudije vrše svoju funkciju. Ovaj problem se odnosi na slučajeve ukidanja imuniteta sudijama radi pokretanja krivičnog postupka protiv njih, kao i privremeno suspendovanje sa funkcije i smanjenje njihovih plata. Sama mogućnost da se sudije mogu suočiti sa postupkom pred Većem čija nezavisnost nije zagarantovana ima tzv. „hladni efekat“ na sudije i može uticati na njihovu nezavisnost. Komisija smatra da ovo ozbiljno podriva sudsku nezavisnost i obavezu da se osigura efikasna pravna zaštita, a time i ceo pravni poredak EU.

Pored toga što je slučaj uputila Sudu pravde, Komisija je istog dana odlučila da zatraži od Suda pravde da naloži privremene mere kako bi se sprečilo pogoršanje ozbiljne i nenadoknadive štete nanete nezavisnosti sudstva i pravnom poretku EU.

U svom zahtevu za privremene mere, Komisija će od Suda pravde tražiti da:

  • suspenduje odredbe kojima se Disciplinsko veće Vrhovnog suda ovlašćuje da odlučuje o zahtevima za ukidanje sudskog imuniteta, kao i o pitanjima zapošljavanja, socijalnog osiguranja i penzionisanja sudija Vrhovnog suda Poljske,
  • obustavi dejstva odluka koje je Disciplinsko veće Vrhovnog suda već donelo na ukidanje sudskog imuniteta i
  • suspenduje odredbe koje sprečavaju poljske sudije da direktno primenjuju određene odredbe zakona EU kojima se štiti nezavisnost pravosuđa.

Zašto je nezavisnost sudstva važna i kome je potrebna?

Nezavisnost sudstva je potrebna svima. Nezavisne sudije su čuvari osnovnih ličnih i građanskih sloboda. Oni su garancija da će svako moći da ostvari i zaštiti svoja prava onako kako je to zakonima propisano. Nezavisno sudstvo isključuje političku volju i podržava vladavinu prava. Nezavisnost se čuva Ustavom i kvalitetnim zakonima, kojima se sprečava direktni ili posredni uticaj izvršne i zakonodavne vlasti na sudsku. Poljska se ovim Zakonom udaljava od evropskih pravnih tekovina i narušava nezavisnost sudstva, a kakva je situacija u Srbiji?

U sklopu svog evropskog puta Srbija ima još mnogo da pešači ne bi li svoj pravosudni sistem uskladila sa evropskim. Na tom putu potrebno je izbeći pogrešne korake i što odlučnije sprovesti reformu pravosuđa jer je poglavlje 23 – pravosuđe i osnovna prava jedno on najvažnijih na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Među najveće probleme srpskog pravosuđa izdvajaju se nedovoljna nezavisnost, loša obuka sudija, neravnomerno opterećenje sudija i nekvalitetan zakonski okvir.

Detaljnije o slučaju Evropske komisije protiv Poljske na linku.