Dokumenta neophodna za pregovore sa EU

Opis dokumenta

Uvodna izjava Republike Srbije na Međuvladinoj konferenciji u Briselu sadrži polazne osnove na kojima se temelji proces pristupanja Srbije EU. U uvodnom delu daje se obrazloženje opredeljenosti Srbije da pristupi EU i privrženosti idejama, ciljevima i vrednostima EU. Cilj pristupnih pregovora jeste članstvo Srbije u EU, sa svim pravima i obavezama koje to članstvo donosi. Cilj Srbije je da bude u potpunosti spremna da preuzme obaveze iz članstva u EU do kraja 2018. godine, kako bi mogla da postane članica EU početkom narednog budžetskog perioda Unije. Tokom pristupnih pregovora Srbija će tražiti prelazne periode za one sektore u kojima, u trenutku pristupanja EU, neće postojati mogućnost za njihovo potpuno usklađivanje i potpunu primenu obaveza koje članstvo EU donosi.

Razumevajući novu metodologiju vođenja pristupnih pregovora u poglavljima 23, 24 i 35, kao i značaj navedenih poglavlja za dinamiku pregovora, Srbija će posebnu pažnju posvetiti usklađivanju sa pravnim tekovinama u sledećim oblastima: (1) poljoprivreda i ruralni razvoj; (2) zaštita životne sredine i klimatske promene; (3) energetika; (4) koheziona politika; (5) industrija; (6) transport.
 Nosilac dokumenta Vlada Republike Srbije

Datum usvajanja

Vlada Republike Srbije je 17. januara 2014. godine usvojila tekst Uvodne izjave, koja sadrži stav Srbije o pregovaračkom okviru EU i pogled na pregovarački tok i pozicije. Na MVK u Briselu, 21. januara 2014. godine, gde su zvanično otvoreni pregovori o pristupanju između Srbije i EU, predstavnici Republike Srbije su izneli Uvodnu izjavu.
Izvor Uvodna izjava Republike Srbije na Međuvladinoj konferenciji u Briselu / The Opening Statement of the Republic of Serbia

Opis dokumenta

Odluka o obrazovanju Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije EU definiše nadležnosti i poslove Pregovaračkog tima u periodu do potpisivanja Ugovora o pristupanju. Odlukom je definisan sastav Pregovaračkog tima i način njegovog izbora. Na osnovu odredbe odluke, Kancelarija za evropske integracije pruža stručnu i administrativno-tehničku podršku radu Pregovaračkog tima.

Vrsta dokumenta

Odluka – Zakon o Vladi („Sl. glasnik RS”, br. 55/2005, 71/2005 – ispr. 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 – odluka US, 72/2012, 7/2014 – odluka US i 44/2014), Glava IV, Akti Vlade, član 43: „Vlada odlukom osniva javna preduzeća, ustanove i druge organizacije, preduzima mere i uređuje pitanja od opšteg značaja i odlučuje o drugim stvarima za koje je zakonom ili uredbom određeno da ih Vlada uređuje odlukom.”
Nosilac dokumenta Vlada Republike Srbije

Datum usvajanja

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 71/2015 od 14.8.2015. godine, a stupila je na snagu 22.8.2015.
Izvor Odluka o obrazovanju Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije EU

Opis dokumenta

Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, koje će razmatrati najvažnija pitanja i usmeravati poslove iz delokruga organa državne uprave u procesu pristupanja, navodi članove koji čine Koordinaciono telo i njegove nadležnosti. Odlukom se obrazuje i Savet Koordinacionog tela, koji će obavljati poslove u vezi sa tekućim pitanjima u procesu pristupanju Srbije EU, određuje njegov sastav i nadležnosti. Odlukom se obrazuju pregovaračke grupe za pregovore o pristupanju, kojih ima 35, određuju njihov sastav i nadležnosti. Na osnovu odredbe, odlukom se određuje da stručnu i administrativno-tehničku podršku radu Koordinacionog tela pruža Kancelarija za evropske integracije.

Vrsta dokumenta

Odluka – Zakon o Vladi, („Sl. glasnik RS”, br. 55/2005, 71/2005 – ispr. 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 – odluka US, 72/2012, 7/2014 – odluka US i 44/2014), Glava IV, Akti Vlade, član 43: „Vlada odlukom osniva javna preduzeća, ustanove i druge organizacije, preduzima mere i uređuje pitanja od opšteg značaja i odlučuje o drugim stvarima za koje je zakonom ili uredbom određeno da ih Vlada uređuje odlukom.”
Nosilac dokumenta Vlada Republike Srbije

Datum usvajanja

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 92/2015 od 6.11.2015. godine, a stupila je na snagu 7.11.2015.
Izvor Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji

Opis dokumenta

Osnova za vođenje pregovora i zaključenje Ugovora o pristupanju Republike Srbije EU sadrži: ustavni osnov za vođenje pregovora; ocenu stanja odnosa između Republike Srbije i EU (uz detaljan opis istorijskog razvoja odnosa); razloge za zaključivanje Ugovora o pristupanju Republike Srbije EU; pregled osnovnih pitanja o kojima će se voditi pregovori, bitne elemente koje ugovor treba da sadrži i predlog stavova delegacije Republike Srbije u vezi sa tim pitanjima (uz detaljno objašnjavanje svih faza u procesu pregovora); ocenu potrebnih finansijskih sredstava za izvršenje ugovora i način njihovog obezbeđivanja (pre i nakon stupanja u članstvo); nacrt ugovora i drugih materijala koji se odnose na pregovore, strukturu Ugovora o pristupanju Republike Srbije EU i predlog sastava delegacije, kao i okvirnu procenu troškova za rad delegacije.

Vrsta dokumenta

Zaključak Vlade (prema Zakonu o Vladi, („Sl. glasnik RS”, br. 55/2005, 71/2005 – ispr. 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 – odluka US, 72/2012, 7/2014 – odluka US i 44/2014), Glava IV, član 43: „Kad ne donosi druge akte, Vlada donosi zaključke”).
 Nosilac dokumenta Vlada Republike Srbije

Datum usvajanja

Zaključak je usvojen na sednici Vlade Republike Srbije, septembra 2013. godine.
Izvor Osnova za vođenje pregovora i zaključivanje ugovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

Opis dokumenta

Zaključak kojim se usmerava i usklađuje rad organa državne uprave u procesu sprovođenja analitičkog pregleda i ocene usklađenosti propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU i njihove implementacije (skrining), navodi ko učestvuje u procesu skrininga, objašnjava proces dostavljanja i razmene dokumenata između Stalne misije Republike Srbije pri EU, EK, Pregovaračkog tima i predsednika pregovaračke grupe, kao i proceduru pripreme zapisnika sa sastanaka eksplanatornog skrininga, priloga za potrebe bilateralnog skrininga i način dostavljanja. Zaključak opisuje i sadržaj priloga izrađenog za potrebe bilateralnog skrininga. Zaključkom se definišu sastav i organizacija delegacije za sastanke organizovane tokom skrininga.

Vrsta dokumenta

Zaključak Vlade – Zakon o Vladi, („Sl. glasnik RS”, br. 55/2005, 71/2005 – ispr. 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 – odluka US, 72/2012, 7/2014 – odluka US i 44/2014), Glava IV, Akti Vlade, član 43: „Kad ne donosi druge akte, Vlada donosi zaključke.”
 Nosilac dokumenta Vlada Republike Srbije

Datum usvajanja

Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 13/2017 od 24.2.2017. godine
Izvor Zaključak kojim se usmerava i usklađuje rad organa državne uprave u procesu skrininga

Opis dokumenta

Zaključak kojim se usmerava i usklađuje rad organa državne uprave u postupku izrade pregovaračkih pozicija u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije EU sadrži pobrojane organe koji učestvuju u procesu izrade pregovaračkih pozicija i sam proces izrade.
Vrsta dokumenta Zaključak Vlade – Zakon o Vladi („Sl. glasnik RS”, br. 55/2005, 71/2005 – ispr. 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 – odluka US, 72/2012, 7/2014 – odluka US i 44/2014), Glava IV, Akti Vlade, član 43. „Kad ne donosi druge akte, Vlada donosi zaključke.”
 Nosilac dokumenta Vlada Republike Srbije

Datum usvajanja

Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku RS",  br. 13/2017 od 24.2.2017. godine 
Izvor Zaključak kojim se usmerava i usklađuje rad organa državne uprave u postupku izrade pregovaračkih pozicija u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

Opis dokumenta

Rezolucija definiše ulogu Narodne skupštine u procesu pregovora o pristupanju i načela u pregovorima o pristupanju Srbije EU. Ovom Rezolucijom Narodna skupština je potvrdila da je strateški cilj Srbije u pregovorima o pristupanju sticanje punopravnog članstva u EU u najkraćem roku i da će svojim aktivnim delovanjem doprineti njihovom uspešnom vođenju i što skorijem okončanju. Rezolucijom se naglašava važnost saradnje Narodne skupštine i Vlade, koja je nadležna da vodi i koordinira proces pregovora o pristupanju, kako bi u najkraćem roku bili ispunjeni svi potrebni politički, ekonomski, pravni i institucionalni kriterijumi za članstvo u EU.

Rezolucijom se naglašava neophodnost da se u proces praćenja pregovora o pristupanju uključe odbori Narodne skupštine u čijem delokrugu su pitanja iz odgovarajućih pregovaračkih pozicija, dok će Odbor za evropske integracije imati centralnu ulogu u koordinaciji svih aktivnosti. Rezolucija predviđa obavezu Vlade da pre utvrđivanja pregovaračkih pozicija dostavlja predloge pregovaračkih pozicija Odboru za evropske integracije, koji daje mišljenje i/ili donosi preporuke, koje potom Vlada razmatra prilikom konačnog usvajanja pregovaračke pozicije i o tome obaveštava nadležni odbor Narodne skupštine. Rezolucijom se predviđa obaveza Vlade da podnosi Narodnoj skupštini izveštaj o toku pregovora o pristupanju dva puta godišnje, odnosno po završetku šestomesečnog ciklusa predsedavanja Savetom, koji se razmatra na sednici Narodne skupštine, kao i obaveza šefa Pregovaračkog tima da podnosi izveštaje Odboru za evropske integracije najmanje jednom u tri meseca.

Vrsta dokumenta

Rezolucija je akt Narodne skupštine koji sadrži političku odluku. Njom Narodna skupština zauzima određeni stav ili saopštava važnu političku odluku o unutrašnjim, spoljnim, finansijskim i drugim političkim pitanjima.

Poslovnik Narodne skupštine (Glava IX – Postupci za donošenje akata i drugi postupci, 8. Postupak za donošenje deklaracije, rezolucije, preporuke i strategije, Čl. 190–191)
 Nosilac dokumenta Narodna skupština Republike Srbije

Datum usvajanja

16. decembar 2013. godine.
Izvor Rezolucija o ulozi Narodne skupštine i načelima u pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

Opis dokumenta

Odlukom se uređuje postupak razmatranja predloga pregovaračke pozicije na sednici Odbora za evropske integracije i odbora u čijem su delokrugu pitanja iz određene pregovaračke pozicije u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije EU. Odluka detaljno uređuje postupak davanja mišljenja i/ili preporuka o predlogu pregovaračke pozicije, pravila i način rada Odbora za evropske integracije i nadležnih odbora, kao i vremenske odrednice za predviđeni postupak razmatranja predloga pregovaračke pozicije. Takođe, odredbama odluke predstavnicima civilnog društva pruža se mogućnost da, pojedinačno ili udruženo podnose predloge, priloge i preporuke na nacrt pregovaračke pozicije.

Odbor za evropske integracije razmatra predloge zakona i drugih opštih akata sa stanovišta njihove usklađenosti sa pravnim tekovinama EU, pored toga razmatra programe, izveštaje i druge akte izvršne vlasti koji se tiču pridruživanja EU.

Vrsta dokumenta

Odluka br. 02-1864/14, doneta na osnovu tačke 20. Rezolucije o ulozi Narodne skupštine i načelima u pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji
 Nosilac dokumenta Narodna skupština Republike Srbije, Odbor za evropske integracije

Datum usvajanja

4. juna 2014. godine.
Izvor Odluka Odbora za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srbije o postupku razmatranja predloga pregovaračke pozicije u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

Opis dokumenta

Smernice koje predstavljaju osnov za saradnju između pregovaračkih grupa i zainteresovanih aktera tokom pregovora o pristupanju Srbije EU. Tekst Smernica konstatuje odredbe ranije usvojenih odluka za potrebe vođenja procesa pregovora o pristupanju koje se odnose na konsultacije sa civilnim društvom prilikom usvajanja pregovaračke pozicije, dok uređuje proces konsultacija kada su previđena merila (eng. Opening Benchmarks) za otvaranje pregovora u određenom poglavlju.

Ako merila za otvaranje pregovora sadrže obavezu usvajanja nekog dokumenta (npr. akcionog plana, plana, strategije), pre zvaničnog predstavljanja dokumenta Evropskoj komisiji, takva dokumenta moraju biti podneta OCD, NKEU i PKS na razmatranje i konsultacije. Na osnovu toga, član Pregovaračkog tima i predsednik pregovaračke grupe za odgovarajuće poglavlje, dostavljaju nacrt dokumenta OCD, NKEU i PKS ili ih na drugi način čine dostupnim javnosti (npr. objavljivanjem na internet-stranici Vlade, Pregovaračkog tima, ministarstva, Kancelarije za evropske integracije ili Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom), da bi se zatim o dokumentu organizovala javna rasprava, u skladu sa članovima 41. i 42. Poslovnika Vlade.

Komentari, predlozi i sugestije na odgovarajući dokument, predloženi tokom javne rasprave, mogu postati deo samog dokumenta ukoliko oko toga bude postignuta saglasnost od nadležnog organa. U suprotnom, nadležni organ je dužan da podnese pismeno obrazloženje za odbijanje predloga.

Tekst Smernica naglašava da OCD, NKEU i PKS moraju biti upoznati sa konačnim tekstom dokumenta iz prethodnog člana, koji je usvojila Vlada Srbije, a koji je prethodno predstavljen Evropskoj komisiji.

OCD, NKEU i PKS mogu biti konsultovani i o drugim pitanjima u vezi sa pregovorima o pristupanju Srbije EU, ukoliko to oceni Pregovarački tim i predsednik pregovaračke grupe.

Prilikom konsultacija, predstavnici Vlade i Pregovarački tim, strogo će voditi računa o procedurama utvrđenim u Zakonu o tajnosti podataka koji reguliše postupanje s dokumentima koji nose oznaku tajnosti.

 Nosilac dokumenta Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

Datum usvajanja

Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji je 18. marta 2016. godine usvojio Smernice za saradnju Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji i pregovaračkih grupa sa predstavnicima organizacija civilnog društva (OCD), Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) i Privredne komore Srbije (PKS) nakon dostavljanja Rezultata skrininga.
Izvor Smernice za saradnju Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji i pregovaračkih grupa sa predstavnicima organizacija civilnog društva (OCD), Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) i Privredne komore Srbije (PKS) nakon dostavljanja Rezultata skrininga.

Opis dokumenta

Upitnik predstavlja zvanični instrument kojim EU procenjuje spremnost države da započne proces pristupanja. Na osnovu dobijenih odgovora EK izrađuje Mišljenje (fr. avis) o tome da li je država spremna za status kandidata, kao i o tome da li je spremna za sledeću fazu – definisanje okvirnog datuma za pregovore o pristupanju, o čemu konsenzusom odlučuju države članice EU. Odgovori treba da pruže precizne podatke o državi, od poštovanja političkih i ekonomskih kriterijuma, do stepena usklađenosti zakonodavstva sa propisima EU, kao i o institucionalnim i administrativnim kapacitetima neophodnim za prihvatanje i primenu evropskih standarda u svakom od 35 pregovaračkih poglavlja.

Srbija je 22. decembra 2009. godine podnela zahtev za pristupanje EU. Evropski savet je 25. oktobra 2010. godine odlučio da sprovede postupak utvrđen članom 49. UEU. Shodno tome od EK se zahtevalo da Savetu izloži svoje Mišljenje o ovom zahtevu. Komesar za proširenje i susedsku politiku Štefan File uručio je 24. novembra 2010. godine predsedniku Vlade Republike Srbije Mirku Cvetkoviću Upitnik EK, upućen radi pripreme mišljenja o zahtevu Srbije za članstvo u EU.
Struktura dokumenta Odgovori Srbije na Upitnik EK sadrže precizne podatke o državi, od poštovanja političkih i ekonomskih kriterijuma, do stepena usaglašenosti zakonodavstva sa propisima EU, kao i o institucionalnim i administrativnim kapacitetima neophodnim za prihvatanje i primenu evropskih standarda u svakom od 35 pregovaračkih poglavlja. Ovaj dokument sadrži 2483 pitanja i potpitanja, razvrstanih u šest aneksa i 33 poglavlja.
 Nosilac dokumenta Vlada Republike Srbije

Datum usvajanja

Na sednici održanoj 27. januara 2011. godine Vlada Republike Srbije usvojila je Odgovore na Upitnik, koje je predsednik Vlade, Mirko Cvetković, 31. januara 2011. uručio evropskom komesaru za proširenje, Štefanu Fileu.
Izvor Upitnik Evropske komisije (Informacije koje Evropska komisija zahteva od Vlade Srbije u cilju pripreme Mišljenja o zahtevu Srbije za članstvo u EU)