Savet EU raspravlja o Izveštaju o skriningu i usvaja Rezultate skrininga

 

Savet EU raspravlja o izveštaju o skriningu  koji je pripremila Evropska komisija i na osnovu njega usvaja dokument koji se zove rezultat skrininga (eng. Outcome of the Screening). U rezultatu skrininga Savet EU ocenjuje da li je država kandidat dostigla dovoljan nivo usklađenosti sa pravnim tekovinama EU, takav da mogu početi pregovori o konkretnom poglavlju. Ovaj dokument sadrži preporuke za otvaranje pregovora u određenom pregovaračkom poglavlju, tj. merila koje država kandidat treba da ispuni kao preduslov za otvaranje pregovora u datom poglavlju. EK u konsultacijama i saradnji sa državom kandidatom prati realizaciju planova za ispunjavanje merila i podnosi Izveštaj Savetu EU.

Izveštaj o proceni ispunjenosti merila za otvaranje pregovora (eng. Opening Benchmark Assessment Report) predstavlja pregled mera koje država kandidat namerava da sprovede kako bi prevazišla nedostatke u izveštajima o skriningu. Kada je EK zadovoljna kvalitetom akcionih planova i kada država kandidat ispuni merila koja su utvrđena, EK priprema izveštaj o proceni ispunjenosti merila za otvaranje pregovora, koji će predstaviti odgovarajućim telima Saveta EU. Na osnovu prezentovanih činjenica i ocene Evropske komisije, Savet EU usvaja zaključke i poziva državu kandidata da dostavi svoju pregovaračku poziciju za dato poglavlje prava EU.

 

Najnovije vesti