Privremeno zatvaranje poglavlja na međuvladinoj konferenciji


Pregovaračka poglavlja se otvaraju i privremeno zatvaraju na međuvladinoj konferenciji koja se organizuje u skladu sa tokom i dinamikom otvaranja pregovaračkih poglavlja i ispunjavanja merila za njihovo otvaranje/privremeno zatvaranje. Takođe, treba imati u vidu da su, u zavisnosti od toga da li postoje merila za otvaranje pregovora, za zatvaranje pregovora, odnosno prelazna merila, moguće i različite procedure toka pregovora u svakom poglavlju.

Pregovori o pristupanju EU su završeni kada je postignuta saglasnost EU i države kandidata u svih 35 poglavlja i kad to potvrdi i Evropski savet. Sve do tog momenta postoji mogućnost ponovnog otvaranja poglavlja u slučaju da država kandidat ne ispunjava preuzete obaveze. Uoči kraja pregovora određuje se i predviđeni datum pristupanja što je potrebno i zbog zatvaranja onih poglavlja koja imaju finansijske implikacije.


Nakon završetka pregovora o svakom pojedinačnom poglavlju, EK sačinjava poseban izveštaj sa presekom stanja i ocenom celokupne spremnosti zemlje kandidata da preuzme obaveze koje proizilaze iz članstva u EU, a u kojem se predlaže zaključenje pristupnih pregovora. Ovaj predlog prolazi kroz istu proceduru na nivou Saveta EU koji odobrava da se na Završnoj međuvladinoj konferenciji konstatuje formalno okončanje pregovora, predlaže potpisivanje Ugovora o pristupanju, kao i datum sticanja statusa člana EU. Ovo se potom konstatuje u zaključcima Evropskog saveta.

Najnovije vesti