Država kandidat ispunjava merila za otvaranje pregovora


U slučaju da je Evropska unija ocenila da država kandidat još nije dostigla zahtevani nivo za otvaranje određenog pregovaračkog poglavlja, određena su Merila za otvaranje pregovora (eng. Opening benchmarks) koje treba da država kandidat ispuni kao preduslov za otvaranje pregovora u tom poglavlju.

Otvaranje pregovora o poglavlju za koje su bila utvrđena merila za otvaranje pregovora može započeti tek nakon odluke Saveta da je država kandidat ispunila ta merila. 

Merila za otvaranje pregovora po pojedinim poglavljima mogu imati različite forme, kao što su zahtevi za usvajanje strategija i akcionih planova, zahtevi za ispunjavanje ugovornih obaveza sa EU, pre svega sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te zahtevi o usvajanje zakona i podzakonskih akata.

Izveštaj o proceni ispunjenosti merila za otvaranje pregovora (eng. Opening Benchmark Assessment Report) predstavlja pregled mera koje država kandidat namerava da sprovede kako bi prevazišla nedostatke u izveštajima o skriningu. Kada je EK zadovoljna kvalitetom akcionih planova i kada država kandidat ispuni merila koja su utvrđena, EK priprema izveštaj o proceni ispunjenosti merila za otvaranje pregovora, koji će predstaviti odgovarajućim telima Saveta EU. Na osnovu prezentovanih činjenica i ocene Evropske komisije, Savet EU usvaja zaključke i poziva državu kandidata da dostavi svoju pregovaračku poziciju za dato poglavlje prava EU.

Najnovije vesti