Matrica za praćenje pregovora o pristupanju

Matrica predstavlja koristan okvir za civilno društvo i druge aktere zainteresovane za praćenje procesa pregovora o pristupanju Srbije EU jer sadrži sledeće elemente:

1) Koraci u procesu pristupnih pregovora – U zavisnosti od toga da li postoje merila za otvaranje pregovora, za zatvaranje pregovora, odnosno prelazna merila, moguće su i različite procedure toka pregovora o svakom poglavlju. Ovde je predstavljen jedan od složenijih scenarija u procesu pristupnih pregovora, tj. slučaj u kome će pred državu kandidata biti postavljena merila za otvaranje pregovaračkog poglavlja i merila za zatvaranje konkretnog pregovaračkog poglavlja. Ovo neće biti slučaj u svim pregovaračkim poglavljima.

2) Konkretan doprinos pregovaračkom procesu ŠTA predstavlja konkretan doprinos pregovaračkom procesu? Ovde se misli na sadržinski doprinos civilnog društva i drugih zainteresovanih strana: a) sprovođenju konkretne faze pregovaračkog procesa (npr. prilozi za izradu akcionog plana, pregovaračke pozicije i sl.); b) praćenju sprovođenja definisanih mera i izveštavanje o tome (npr. analize, izveštaji, studije praktične politike, pregledi stanja i sl.); i c) informisanju zainteresovane javnosti i građana o sadržini i toku pregovora, kao i o ključnim izazovima i rezultatima pregovaračkog procesa.

3) Način komunikacije – KAKO se doprinos pregovaračkom procesu formuliše i kako se komunicira sa zainteresovanim stranama u procesu pregovora? Ovde se misli na INSTRUMENTE komunikacije i KANALE komunikacije. Ovde se pod instrumentima komunikacije podrazumevaju sve vrste analitičkih, praktičnopolitičkih i „zagovaračkih” dokumenata kojima se obezbeđuje da argumenti i rešenja civilnog društva i drugih zainteresovanih strana postanu sastavni deo procesa donošenja odluka u okviru svake faze u pristupnim pregovorima, ali i sve vrste sadržaja koji služe za informisanje javnosti i građana o procesu pregovora. Kanali komunikacije odnose se na to na koji način civilno društvo i sve zainteresovane strane dolaze do informacija tokom procesa pregovora (npr. sastanci, dopisi, zahtev za pristup informacijama od javnog značaja i sl. ) i kako informacije i nalaze prenose dalje (mediji, događaji, društvene mreže i sl.).

4) Institucionalni okvir – KOME se obraćamo? Svaki od koraka u procesu pristupnih pregovora podrazumeva različit nivo i kvalitet uključenja velikog broja institucija i aktera. Prepoznavanje institucija i aktera koji su ključni za pojedine faze pristupnih pregovora omogućava uticaj na sam tok i rezultate pregovora, kao i na efikasno i delotvorno angažovanje civilnog društva i drugih zainteresovanih strana u ovom procesu.

1. Eksplanatorni skrining

KONKRETAN DOPRINOS
(ŠTA?)

- Upoznavanje sa ciljevima javnih politika EU i pravnim tekovinama EU za dato pregovaračko poglavlje
- Praćenje sastanka eksplanatornog skrininga, traženje pojašnjenja i dodatnih informacija
- Informisanje i obaveštavanje civilnog društva, zainteresovanih aktera i javnosti

NAČIN KOMUNIKACIJE (KAKO?)
INSTRUMENTI KOMUNIKACIJE

- Metodologija za prenošenje znanja i informacija, prezentacije, tekstovi o sadržini politika EU i pravnim tekovinama EU i sl.
- Prikupljanje relevantnih informacija od predstavnika organa javne vlasti nadležnih za određeno pregovaračko poglavlje
- Prikupljanje relevantnih informacija kroz medije, sajtove, veb portale, mejling liste
- Pregledi stanja (Factsheet)
- Saopštenje za medije, novinski članci, blog postovi, infografike i sl.
- Formiranje koalicija/mreža/platformi OCD i pokretanje inicijativa

NAČIN KOMUNIKACIJE (KAKO?)
KANALI
KOMUNIKACIJE
- Obrazovne aktivnosti (predavanje, obuka, seminar, radionica i sl.)
- Sastanci, dopisi, mejl, zahtev za pristup informacijama od javnog značaja itd.
- Konferencija za štampu, forumi, javni događaji
- Mediji (štampani, radio i televizija)
- Društvene mreže (Facebook, Twitter, Youtube, blogovi itd.)
- Koalicije/mreže/platforme OCD
 INSTITUCIONALNI OKVIR (KOME?)

- Evropska komisija
- Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju
- Pregovaračka grupa
- Resorno ministarstvo
- Kancelarija za evropske integracije
- Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
- Međunarodne nevladine organizacije
- Koalicije/mreže/platforme OCD

2. Bilateralni skrining

KONKRETAN DOPRINOS
(ŠTA?)

- Izrada pregleda stanja o stepenu usklađenosti javnih politika i pravnog sistema sa javnim politikama i pravnim tekovinama EU za dato pregovaračko poglavlje
- Odgovori na dodatna pitanja EK nakon održanog bilateralnog skrininga
- Informisanje i obaveštavanje civilnog društva, zainteresovanih aktera i javnosti

       NAČIN KOMUNIKACIJE       (KAKO?)
INSTRUMENTI KOMUNIKACIJE

- Alternativni izveštaji o stepenu usklađenosti
- Studije, analiza efekata primene pravnih propisa i procene kapaciteta i sl.
- Pregledi stanja (Factsheet)
- Prilozi Godišnjem izveštaju EK o napretku Srbije u procesu EU integracija
- Izveštaji o stepenu ispunjenja NPAA
- Prikupljanje relevantnih informacija od predstavnika organa javne vlasti nadležnih za određeno pregovaračko poglavlje
- Saopštenje za medije, novinski članci, blog postovi, infografike i sl.
- Formiranje koalicija/mreža/platformi OCD i pokretanje inicijativa

NAČIN KOMUNIKACIJE (KAKO?)
KANALI
KOMUNIKACIJE
- Sastanci, dopisi, mejl, zahtev za pristup informacijama od javnog značaja i dr.
- Konferencija za štampu, forumi, javni događaji
- Mediji (štampani, radio i televizija)
- Društvene mreže (Facebook, Twitter, Youtube, blogovi itd.)
- Koalicije/mreže/platforme OCD
- Međunarodne konferencije i događaji
 INSTITUCIONALNI OKVIR (KOME?)

- Savet EU
- Evropska komisija
- Evropski parlament
- Diplomatska predstavništva država članica u Briselu
- Države članice EU
- Međunarodne nevladine organizacije
- Misija države kandidata pri EU
- Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju
- Pregovaračka grupa
- Resorno ministarstvo
- Kancelarija za evropske integracije
- Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
- Koalicije/mreže/platforme OCD

3. EK priprema izveštaj o skriningu i predlaže Savetu merila za otvaranje pregovora

KONKRETAN DOPRINOS
(ŠTA?)

- Ocena stepena usklađenosti javnih politika i pravnog sistema sa javnim politikama i pravnim tekovinama EU
- Pregled kapaciteta države za ostvarenje ciljeva javnih politika i primenu pravnih tekovina EU
- Predlaganje alternativnih merila za otvaranje poglavlja (ukoliko je to neophodno)
- „Inputi” za ekspertske timove EK koji dolaze u posetu tokom pripreme Izveštaja o skriningu za dato poglavlje
- Informisanje i obaveštavanje civilnog društva, zainteresovanih aktera i javnosti

NAČIN KOMUNIKACIJE (KAKO?)
INSTRUMENTI KOMUNIKACIJE

- Alternativni izveštaji o stepenu usklađenosti
- Pregledi stanja (Factsheet)
- Studije, analiza efekata primene pravnih propisa i procene kapaciteta i sl.
- Pozicioni papiri (Position papers) o stepenu usaglašenosti javnih politika i realnim mogućnostima za primenu pravnih tekovina EU
- Prikupljanje relevantnih informacija od predstavnika organa javne vlasti nadležnih za određeno pregovaračko poglavlje
- Prikupljanje relevantnih informacija kroz medije, sajtove, veb portale, mejling liste
- Saopštenje za medije, novinski članci, blog postovi, infografike i sl.
- Formiranje koalicija/mreža/platformi OCD i pokretanje inicijativa

NAČIN KOMUNIKACIJE (KAKO?)
KANALI
KOMUNIKACIJE
- Sastanci, dopisi, mejl, zahtev za pristup informacijama od javnog značaja i dr.
- Konferencija za štampu, forumi, javni događaji
- Mediji (štampani, radio i televizija)
- Društvene mreže (Facebook, Twitter, Youtube, blogovi itd.)
- Koalicije/mreže/platforme OCD
- Međunarodne konferencije i događaji
 INSTITUCIONALNI OKVIR (KOME?)

- Evropska komisija
- Savet EU
- Evropski parlament
- Evropski ekonomski i socijalni komitet
- Komitet regiona
- Diplomatska predstavništva država članica u Briselu
- Države članice EU
- Međunarodne nevladine organizacije
- Misija države kandidata pri EU
- Koalicije/mreže/platforme OCD

4. Savet EU prihvata izveštaj o skriningu i merila za otvaranje poglavlja i poziva državu kandidata da ih ispuni

KONKRETAN DOPRINOS
(ŠTA?)

- Komunikacija sa Savetom EU – stručnim telima Saveta i stalnim predstavništvima država članica EU o stepenu usklađenosti javnih politika sa javnim politikama i pravnim tekovinama EU u konkretnom pregovaračkom poglavlju
- Stalna komunikacija sa predstavnicima država članica EU (resorna ministarstva i diplomatska predstavništva u državi kandidatu)
- Informisanje i obaveštavanje civilnog društva, zainteresovanih aktera i javnosti

NAČIN KOMUNIKACIJE (KAKO?)
INSTRUMENTI KOMUNIKACIJE

                                                   

- Alternativni izveštaji o stepenu usklađenosti
- Pregledi stanja (Factsheet)
- Studije, analiza efekata primene pravnih propisa i procene kapaciteta i sl.
- Pozicioni papiri (Position papers) o stepenu usklađenosti javnih politika i realnim mogućnostima za primenu pravnih tekovina EU
- Prikupljanje relevantnih informacija od predstavnika organa javne vlasti nadležnih za određeno pregovaračko poglavlje
- Prikupljanje relevantnih informacija kroz medije, sajtove, veb portale, mejling liste
- Saopštenje za medije, novinski članci, blog postovi, infografike i sl.

NAČIN KOMUNIKACIJE (KAKO?)
KANALI
KOMUNIKACIJE
- Sastanci, dopisi, mejl, zahtev za pristup informacijama od javnog značaja i dr.
- Konferencija za štampu, forumi, javni događaji
- Mediji (štampani, radio i televizija)
- Društvene mreže (Facebook, Twitter, Youtube, blogovi itd.)
- Koalicije/mreže/platforme OCD
- Međunarodne konferencije i događaji
 INSTITUCIONALNI OKVIR (KOME?)

- Radno tela Saveta EU za proširenje i države koje vode pregovore o pristupanju – COELA
- Diplomatska predstavništva država članica u Briselu
- Diplomatska predstavništva država članica EU u državi kandidatu

5. Država kandidat preduzima odgovarajuće korake za ispunjavanje merila za otvaranje pregovora

KONKRETAN DOPRINOS
(ŠTA?)

 

- Dopune, smernice, komentari za ispunjavanje merila za otvaranje pregovaračkog poglavlja
- Izrada alternativnog plana za ispunjavanje merila za otvaranje pregovaračkog poglavlja – predlaganje i zagovaranje konkretnih koraka i aktivnosti za ispunjavanje merila
- Praćenje sprovođenja merila za otvaranje pregovaračkog poglavlja
- Informisanje i obaveštavanje civilnog društva, zainteresovanih aktera i javnosti

NAČIN KOMUNIKACIJE (KAKO?)
INSTRUMENTI KOMUNIKACIJE

                                                   

- Alternativni plan za ispunjavanje merila za otvaranje pregovaračkog poglavlja
- Analiza efekata predloženih mera i aktivnosti koje su sprovedene (npr. kapaciteti nadležnih organa, rokovi za njihovo ispunjenje, predloženi finansijski resursi i kvalitet postavljenih indikatora realizacije mera)
- Izveštaji o sprovođenju plana za ispunjenje merila za otvaranje pregovaračkog poglavlja
- Komunikacija sa predstavnicima organa javne vlasti nadležnih za određeno pregovaračko poglavlje
- Prikupljanje relevantnih informacija kroz medije, sajtove, veb portale, mejling liste
- Saopštenje za medije, novinski članci, blog postovi, infografike i sl.
- Formiranje koalicija/mreža/platformi OCD i pokretanje inicijativa

NAČIN KOMUNIKACIJE (KAKO?)
KANALI
KOMUNIKACIJE
- Sastanci, dopisi, mejl, zahtev za pristup informacijama od javnog značaja i dr.
- Konferencija za štampu, forumi, javni događaji
- Mediji (štampani, radio i televizija)
- Društvene mreže (Facebook, Twitter, Youtube, blogovi itd.)
- Koalicije/mreže/platforme OCD
- Međunarodne konferencije i događaji
 INSTITUCIONALNI OKVIR (KOME?)

- Evropska komisija
- Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju
- Pregovaračka grupa
- Resorno ministarstvo
- Kancelarija za evropske integracije
- Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
- Relevantna vladina tela i agencije
- Odbor za evropske integracije i resorni odbori Narodne skupštine
- Privredna komora
- Nacionalni konvent o Evropskoj uniji
- Koalicije/mreže/platforme OCD

6. EK nadzire i, kada država kandidat ispuni merila, sastavlja izveštaj o proceni ispunjenosti merila i dostavlja ga Savetu

KONKRETAN DOPRINOS
(ŠTA?)

 - Monitoring primene mera za ispunjavanje merila za otvaranje pregovaračkog poglavlja
- Prilozi za Izveštaj EK o ispunjavanju merila za otvaranje pregovaračkog poglavlja
- Izrada alternativnog izveštaja o ispunjavanju merila za otvaranje pregovaračkog poglavlja
- Informisanje i obaveštavanje civilnog društva, zainteresovanih aktera i javnosti

 

    NAČIN KOMUNIKACIJE         (KAKO?) 
INSTRUMENTI KOMUNIKACIJE

                                                   

- Alternativni izveštaj o ispunjenosti merila za otvaranje pregovaračkog poglavlja
- Analiza efekata predloženih mera i aktivnosti koje su sprovedene (npr. kapacitet nadležnih organa, rokovi za ispunjenje merila, predloženi finansijski resursi i postavljeni indikatori realizacije mera)
- Izveštaji o sprovođenju plana za ispunjenje merila za otvaranje poglavlja
- Pregledi stanja (Factsheet) o ostvarenim rezultatima u realizaciji mera za otvaranje poglavlja
- Informisanje kroz medije, sajtove, veb portale, mejling liste
- Saopštenje za medije, novinski članci, blog postovi, infografike i sl.

NAČIN KOMUNIKACIJE     (KAKO?)
KANALI
KOMUNIKACIJE
- Sastanci, dopisi, mejl, zahtev za pristup informacijama od javnog značaja i dr.
- Konferencija za štampu, forumi, javni događaji
- Mediji (štampani, radio i televizija)
- Društvene mreže (Facebook, Twitter, Youtube, blogovi itd.)
- Koalicije/mreže/platforme OCD
- Međunarodne konferencije i događaji
 INSTITUCIONALNI OKVIR (KOME?)

- Evropska komisija
- Radno tela Saveta EU za proširenje i države koje vode pregovore o pristupanju – COELA
- Diplomatska predstavništva država članica u Briselu
- Diplomatska predstavništva država članica EU u državi kandidatu
- Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju
- Pregovaračka grupa
- Resorno ministarstvo
- Kancelarija za evropske integracije
- Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
- Privredna komora
- Nacionalni konvent o Evropskoj uniji
- Koalicije/mreže/platforme OCD

7. Savet EU konstatuje da su merila za otvaranje pregovora ispunjena i traži od države kandidata da dostavi svoju pregovaračku poziciju

KONKRETAN DOPRINOS
(ŠTA?)

 - Komunikacija sa Savetom EU, sa stručnim telima Saveta i stalnih predstavništava država članica EU, o stepenu usklađenosti javnih politika sa javnim politikama i pravnim tekovinama EU u konkretnom pregovaračkom poglavlju
- Informisanje i obaveštavanje civilnog društva, zainteresovanih aktera i javnosti
NAČIN KOMUNIKACIJE
(KAKO?)
INSTRUMENTI_KOMUNIKACIJE

- Evaluacije ispunjenja merila za otvaranje pregovaračkog poglavlja
- Pregledi stanja (Factsheet) o ostvarenim rezultatima u ispunjavanju merila za otvaranje pregovaračkog poglavlja
- Saopštenje za medije, novinski članci, blog postovi, infografike i sl.

   NAČIN KOMUNIKACIJE    (KAKO?)
KANALI
KOMUNIKACIJE
- Sastanci, dopisi, mejl, zahtev za pristup informacijama od javnog značaja i dr.
- Konferencija za štampu, forumi, javni događaji
- Mediji (štampani, radio i televizija)
- Društvene mreže (Facebook, Twitter, Youtube, blogovi itd.)
- Koalicije/mreže/platforme OCD
- Međunarodne konferencije i događaji
 INSTITUCIONALNI OKVIR (KOME?)

- Evropska komisija
- Radno tela Saveta EU za proširenje i države koje vode pregovore o pristupanju – COELA
- Diplomatska predstavništva država članica EU u državi kandidatu
- Delegacija EU u državi kandidatu

8. Država kandidat priprema i dostavlja pregovaračku poziciju

KONKRETAN DOPRINOS
(ŠTA?)

 - Doprinos izradi sadržine pregovaračke pozicije
- Zagovaranje rešenja predloženih prelaznih rokova, izuzeća ili tehničkih prilagođavanja pravnih tekovina EU
- Informisanje i obaveštavanje civilnog društva, zainteresovanih aktera i javnosti

 

  NAČIN KOMUNIKACIJE      (KAKO?)
INSTRUMENTI KOMUNIKACIJE

                                                     

- Prilozi za izradu pregovaračke pozicije za dato poglavlje
- Studije i predlozi praktičnih politika
- Pregledi stanja (Factsheet) i pozicioni papiri (Position papers)
- Prikupljanje relevantnih informacija od predstavnika organa javne vlasti nadležnih za određeno pregovaračko poglavlje
- Informisanje kroz medije, sajtove, veb portale, mejling liste
- Saopštenje za medije, novinski članci, blog postovi, infografike i sl.
- Formiranje koalicija/mreža/platformi OCD i pokretanje inicijativa

  NAČIN KOMUNIKACIJE      (KAKO?)
KANALI
KOMUNIKACIJE
- Sastanci, dopisi, mejl, zahtev za pristup informacijama od javnog značaja i dr.
- Konferencija za štampu, forumi, javni događaji
- Mediji (štampani, radio i televizija)
- Društvene mreže (Facebook, Twitter, Youtube, blogovi itd.)
- Koalicije/mreže/platforme OCD
- Međunarodne konferencije i događaji
 INSTITUCIONALNI OKVIR (KOME?)

- Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju
- Pregovaračka grupa
- Resorno ministarstvo
- Kancelarija za evropske integracije
- Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
- druga tela i agencije Vlade
- Odbor za evropske integracije i drugi resorni odbori Narodne skupštine
- Privredna komora
- Nacionalni konvent o Evropskoj uniji
- Koalicije/mreže/platforme OCD

9. EK na osnovu pregovaračke pozicije države kandidata priprema nacrt zajedničke pozicije EU i predlaže merila za zatvaranje poglavlja

KONKRETAN DOPRINOS
(ŠTA?)

 - Doprinosi za EK, koja priprema izradu zajedničke pozicije EU za dato poglavlje
- Predlaganje neophodnih merila za zatvaranje poglavlja (ukoliko je to neophodno)
- Informisanje i obaveštavanje civilnog društva, zainteresovanih aktera i javnosti

     NAČIN KOMUNIKACIJE       (KAKO?)
INSTRUMENTI KOMUNIKACIJE

- Pregledi stanja (Factsheet) i pozicioni papiri (Position papers) o pregovaračkoj poziciji države kandidata za dato poglavlje
- Saopštenje za medije, novinski članci, blog postovi, infografike i sl.

       NAČIN KOMUNIKACIJE        (KAKO?)
KANALI
KOMUNIKACIJE
- Konferencija za štampu, forumi, javni događaji
- Mediji (štampani, radio i televizija)
- Društvene mreže (Facebook, Twitter, Youtube, blogovi itd.)
- Koalicije/mreže/platforme OCD
- Međunarodne konferencije i događaji
 INSTITUCIONALNI OKVIR    (KOME?)

- Evropska komisija
- Savet EU

10. Savet EU usvaja zajedničku poziciju EU i merila za zatvaranje poglavlja i saziva međuvladinu konferenciju

KONKRETAN DOPRINOS
(ŠTA?)

 - Ograničena mogućnost doprinosa (zagovaranje izmene nacrta pregovaračke pozicije)
- Informisanje i obaveštavanje civilnog društva, zainteresovanih aktera i javnosti

            NAČIN KOMUNIKACIJE               (KAKO?)
INSTRUMENTI KOMUNIKACIJE

- Pregledi stanja (Factsheet) i - pozicioni papiri (Position papers) o pregovaračkoj poziciji države kandidata
- Pregledi stanja (Factsheet) i pozicioni papiri (Position papers) o sadržini zajedničke pozicije EU
- Saopštenje za medije, novinski članci, blog postovi, infografike i sl.

               NAČIN KOMUNIKACIJE                 (KAKO?)
KANALI
KOMUNIKACIJE
- Konferencija za štampu, forumi, javni događaji
- Mediji (štampani, radio i televizija)
- Društvene mreže (Facebook, Twitter, Youtube, blogovi itd.)
- Koalicije/mreže/platforme OCD
- Međunarodne konferencije i događaji
            INSTITUCIONALNI OKVIR              (KOME?)

- Evropska komisija
- Savet EU
- Evropski parlament
- Međunarodne nevladine organizacije i think-tanks

11. Na MVK se otvara poglavlje i konstatuju merila za zatvaranje

KONKRETAN DOPRINOS
(ŠTA?)

 - Ograničena mogućnost doprinosa (zagovaranje izmene nacrta pregovaračke pozicije)
- Informisanje i obaveštavanje civilnog društva, zainteresovanih aktera i javnosti

    NAČIN KOMUNIKACIJE       (KAKO?)
INSTRUMENTI KOMUNIKACIJE

- Pregledi stanja (Factsheet) i pozicioni papiri (Position papers) o sadržini zajedničke pozicije EU i pregovaračkoj poziciji države kandidata
- Saopštenje za medije, novinski članci, blog postovi, infografike i sl.

      NAČIN KOMUNIKACIJE       (KAKO?)
KANALI
KOMUNIKACIJE
- Konferencija za štampu, forumi, javni događaji
- Mediji (štampani, radio i televizija)
- Društvene mreže (Facebook, Twitter, Youtube, blogovi itd.)
- Koalicije/mreže/platforme OCD
- Međunarodne konferencije i događaji
 INSTITUCIONALNI OKVIR    (KOME?)

- Evropska komisija
- Savet EU
- Evropski parlament
- Međunarodne nevladine organizacije i think-tanks

12. Pregovori unutar otvorenog poglavlja (MVK i tehničke konsultacije)

KONKRETAN DOPRINOS
(ŠTA?)

 - Izrada doprinosa tokom pregovora (npr. zagovaranje konačnih prelaznih rokova, izuzeća ili tehničkih prilagođavanja pravnih tekovina EU za dato poglavlje)
- Izveštavanje o toku pregovora
- Izrada izveštaja o posledicama primene konkretnih prelaznih rokova, izuzeća ili tehničkih prilagođavanja pravnih tekovina EU za dato poglavlje
- Informisanje i obaveštavanje civilnog društva, zainteresovanih aktera i javnosti

   NAČIN KOMUNIKACIJE     (KAKO?)
INSTRUMENTI KOMUNIKACIJE

                                                         

- Studije i predlozi praktičnih politika
- Pregledi stanja (Factsheet) i pozicioni papiri (Position papers)
- Prikupljanje relevantnih informacija od predstavnika organa (javne) vlasti nadležnih za određeno pregovaračko poglavlje
- Saopštenje za medije, novinski članci, blog postovi, infografike i sl.

     NAČIN KOMUNIKACIJE      (KAKO?)
KANALI
KOMUNIKACIJE
- Sastanci, dopisi, mejl, zahtev za pristup informacijama od javnog značaja i dr.
- Konferencija za štampu, forumi, javni događaji
- Mediji (štampani, radio i televizija)
- Društvene mreže (Facebook, Twitter, Youtube, blogovi itd.)
- Koalicije/mreže/platforme OCD
- Međunarodne konferencije i događaji
 INSTITUCIONALNI OKVIR   (KOME?)

- Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju
- Pregovaračka grupa
- Resorno ministarstvo
- Kancelarija za evropske integracije
- Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
- druga tela i agencije Vlade
- Odbor za evropske integracije Narodne skupštine i drugi resorni odbori
- Privredna komora
- Nacionalni konvent o Evropskoj uniji
- Koalicije/mreže/platforme OCD
- Savet EU
- Evropska komisija
- Evropski parlament
- Evropski ekonomski i socijalni komitet
- Komitet regiona
- Države članice EU
- Diplomatska predstavništva država članica u Briselu
- Međunarodne nevladine organizacije
- Misija države kandidata pri EU

13. Država kandidat preduzima odgovarajuće korake za ispunjavanje merila za zatvaranje poglavlja

KONKRETAN DOPRINOS
(ŠTA?)

 

- Doprinos izradi planova i definisanju mera za ispunjavanje merila za zatvaranje poglavlja
- Izrada alternativnog plana za ispunjavanje merila za zatvaranje poglavlja
- Izrada alternativnog izveštaja o ispunjenju merila za zatvaranje poglavlja
- Informisanje i obaveštavanje civilnog društva, zainteresovanih aktera i javnosti

 

   NAČIN KOMUNIKACIJE       (KAKO?)
INSTRUMENTI KOMUNIKACIJE

                                                          

- Alternativni plan za ispunjavanje merila za zatvaranje poglavlja
- Analiza efekata predloženih mera i aktivnosti koje su sprovedene (npr. kapaciteti nadležnih organa, rokovi za ispunjenje merila, predloženi finansijski resursi i kvalitet postavljenih indikatora realizacije mera)
- Alternativni i izveštaji o sprovođenju plana za ispunjenje merila za zatvaranje poglavlja
- Nezvanični dokumenti (eng. Non-Paper) o načinima za efikasnije sprovođenje mera neophodnih za ispunjavanje merila za zatvaranje poglavlja
- Komunikacija sa predstavnicima organa javne  vlasti nadležnih za određeno pregovaračko poglavlje
- Informisanje kroz medije, sajtove, veb portale, mejling liste
- Saopštenje za medije, novinski članci, blog postovi, infografike i sl.
- Formiranje koalicija/mreža/platformi OCD i pokretanje inicijativa

      NAČIN KOMUNIKACIJE        (KAKO?)
KANALI
KOMUNIKACIJE
- Sastanci, dopisi, mejl, zahtev za pristup informacijama od javnog značaja i dr.
- Konferencija za štampu, forumi, javni događaji
- Mediji (štampani, radio i televizija)
- Društvene mreže (Facebook, Twitter, Youtube, blogovi itd.)
- Koalicije/mreže/platforme OCD
- Međunarodne konferencije i događaji
 INSTITUCIONALNI OKVIR    (KOME?)

- Evropska komisija
- Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju
- Pregovaračka grupa
- Resorno ministarstvo
- Kancelarija za evropske integracije
- Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
- relevantna tela i agencije Vlade
- Odbor za evropske integracije Narodne skupštine
- Resorni odbori Narodne skupštine
- Privredna komora
- Nacionalni konvent o Evropskoj uniji
- Koalicije/mreže/platforme OCD

14. EK prati razvoj i, kada merila za zatvaranje budu ispunjena, priprema izveštaj o tome i predlaže Savetu privremeno zatvaranje poglavlja

KONKRETAN DOPRINOS
(ŠTA?)

 - Monitoring primene planova i mera za ispunjavanje merila za zatvaranje poglavlja
- Doprinos izradi izveštaja EK o ispunjavanju merila za privremeno zatvaranje poglavlja
- Izrada alternativnog izveštaja o ispunjavanju merila za zatvaranje poglavlja
- Informisanje i obaveštavanje civilnog društva, zainteresovanih aktera i javnosti

       NAČIN KOMUNIKACIJE             (KAKO?)
INSTRUMENTI KOMUNIKACIJE

- Alternativni izveštaj o ispunjenosti merila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja
- Analiza efekata predloženih mera i aktivnosti koje su sprovedene
- Izveštaji o sprovođenju plana za ispunjenje merila za zatvaranje poglavlja
- Informisanje kroz medije, sajtove, veb portale, mejling liste
- Saopštenje za medije, novinski članci, blog postovi, infografike i sl.
- Pregledi stanja (Factsheet) o ostvarenim rezultatima u realizaciji mera za otvaranje poglavlja

       NAČIN KOMUNIKACIJE             (KAKO?)
KANALI
KOMUNIKACIJE
- Sastanci, dopisi, mejl, zahtev za pristup informacijama od javnog značaja i dr.
- Konferencija za štampu, forumi, javni događaji
- Mediji (štampani, radio i televizija)
- Društvene mreže (Facebook, Twitter, Youtube, blogovi itd.)
- Koalicije/mreže/platforme OCD
     INSTITUCIONALNI OKVIR          (KOME?)

- Evropska komisija
- Radno tela Saveta EU za proširenje i države koje vode pregovore o pristupanju – COELA
- Diplomatska predstavništva država članica u Briselu
- Diplomatska predstavništva država članica EU u državi kandidatu
- Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju
- Pregovaračka grupa
- Resorno ministarstvo
- Kancelarija za evropske integracije
- Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
- Privredna komora
- Nacionalni konvent o Evropskoj uniji
- Koalicije/mreže/platforme OCD

15. Savet prihvata izveštaj EK i na prvoj narednoj međuvladinoj konferenciji, privremeno zatvara poglavlje

KONKRETAN DOPRINOS
(ŠTA?)

 - Ograničena mogućnost doprinosa (zagovaranje izmene nacrta pregovaračke pozicije)
- Informisanje i obaveštavanje civilnog društva, zainteresovanih aktera i javnosti
NAČIN KOMUNIKACIJE
(KAKO?)
INSTRUMENT_IKOMUNIKACIJE

- Pregledi stanja (Factsheet) i pozicioni papiri (Position papers) o rezultatima pregovaračkog procesa u konkretnom pregovaračkom poglavlju
- Saopštenje za medije, novinski članci, blog postovi, infografike i sl.

     NAČIN KOMUNIKACIJE      (KAKO?)
 KANALI
KOMUNIKACIJE
- Konferencija za štampu, forumi, javni događaji
- Mediji (štampani, radio i televizija)
- Društvene mreže (Facebook, Twitter, Youtube, blogovi itd.)
- Koalicije/mreže/platforme OCD

 INSTITUCIONALNI OKVIR  (KOME?)

- Savet EU
- Diplomatska predstavništva država članica u Briselu
- Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju
- Pregovaračka grupa
- Resorno ministarstvo
- Kancelarija za evropske integracije
- Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom