Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije EU

Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije EU zadužen je za vođenje pregovora o pristupanju po svim poglavljima i u svim fazama pregovora o pristupanju Srbije EU.

Pregovarački tim čine šef Pregovaračkog tima, državni sekretar u ministarstvu nadležnom za poslove finansija; državni sekretar u ministarstvu nadležnom za spoljne poslove; šef Misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji – ambasador, direktor Kancelarije za evropske integracije, predstavnik kabineta člana Vlade zaduženog za evropske integracije i drugi članovi Pregovaračkog tima.[1]

Šefa Pregovaračkog tima imenuje Vlada posebnim rešenjem, kao i članove Pregovaračkog tima, ali na predlog člana Vlade zaduženog za evropske integracije. Pregovarački tim za svoj rad odgovoran je Vladi.

Pregovarački tim: učestvuje u izradi pregovaračkih pozicija za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU; obavlja komunikaciju sa institucijama EU, državama članicama EU, kao i državama koje imaju status kandidata za članstvo u EU; učestvuju u radu pregovaračkih grupa; učestvuju u analitičkom pregledu i oceni usklađenosti propisa Srbije sa pravnim tekovinama EU i njihove implementacije; razmatra sve akte koji su od značaja za pregovore o pristupanju; podnosi izveštaje o toku pregovora po poglavljima članu Vlade nadležnom za evropske integracije (jednom mesečno) i Vladi (jednom u tri meseca); obaveštava, posredstvom Ministarstva spoljnih poslova, diplomatske misije Republike Srbije u zemljama članicama EU i pri EU o stavovima Vlade u vezi sa pitanjima koja se odnose na pregovore o pristupanju; priprema instruktivne materijale i dostavlja ih Ministarstvu spoljnih poslova, radi informisanja i angažovanja diplomatskih predstavništava u državama članicama EU i državama kandidatima za članstvo; informiše zainteresovanu javnost o toku sadržaja i bitnim dokumentima u pregovorima o pristupanju.

Pitanja u vezi sa organizacijom i načinom rada Pregovaračkog tima, postupcima za donošenje odluka Pregovaračkog tima i drugim postupcima, kao i druga pitanja uređuju se Poslovnikom o radu Pregovaračkog tima.[1] Vlada Republike Srbije je 3. septembra 2013. godine imenovala prof. dr Tanju Miščević za šeficu Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. Vlada Republike Srbije je Rešenjem od 15. avgusta 2015. godine imenovala 24 člana Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju RS EU. Tanja Miščević je 21. septembra 2019. godine podnela ostavku na funkciju šefice Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. 

Najnovije vesti