Finansijska podrška reformi u oblasti Ljudski resursi i društveni razvoj
IPA II Vesti/članci/analize

Finansijska podrška reformi u oblasti Ljudski resursi i društveni razvoj

01.03.2016.

Sektor Razvoj ljudskih resursa i društveni razvoj, koji obuhvata oblast: obrazovanja, zapošljavanja, socijalne inkluzije i zdravstva, opterećen je stalnim reformskim procesima i nedovoljno jasnim strateškim pravcima za razvoj. Republički sekretarijat za javne politike ukazao je da samo u ovom sektoru postoji preko 30 aktuelnih nacionalnih strategija. To ukazuje na nedovoljno usklađene prioritete u navedenim oblastima, a samim tim i nepostojanje jasno definisanih koraka u sprovođenju reformi. Ovo pitanje je značajno, imajući u vidu da govorimo o reformama koje bi trebalo da doprinesu boljem kvalitetu života građana, boljem socijalnom i zdravstvenom sistemu, kvalitetnijem obrazovanju, podsticanju zapošljavanja i inkluziji najugroženijih grupa.

Usvajanje Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP), kao krovne strategije za ovaj sektor, prvi je korak u cilju usklađivanja svih reformskih procesa i ostvarivanja konkretnih rezultata. Drugi značajan korak u ovom procesu je obezbeđivanje finansijskih sredstava za sprovođenje reformskih promena. Značajan broj mera predviđenih planovima reformi do sada je finansiran uz pomoć međunarodne razvojne pomoći, a pre svega sredstvima EU iz Instrumenta za pretpristunu pomoć (IPA). Programiranje međunarodne razvojne pomoći predstavlja složen proces identifikacije potreba, odnosno prioritetnih ciljeva unutar pojedinačnih sektora, definisanje aktivnosti, procedura kao i vremenskih rokova u postupku pripreme i selekcije predloga projekata koji treba da doprinesu realizaciji utvrđenih ciljeva.

Imajući u vidu da je 2016. godina ključna za programiranje mera u sektoru Razvoj ljudskih resursa i društveni razvoj, SEKO za razvoj ljudskih resursa i društveni razvoj je u cilju obezbeđivanje veće transparentnosti, ali i preduslova da se organizacije civilnog društva uključe u ovaj proces, napravio pregled projekata koji su finansirani IPA sredstvima u periodu od 2007. do 2013. godine.

Prema informacijama dostupnim na sajtu Evropske komisije i Međusektorske mreže za koordinaciju razvojne pomoći (ISDACON) koja upravlja informacionim sistemom o međunarodnoj pomoći u Republici Srbiji, u periodu 2007–2013. godine kroz kroz IPA fondove je u reforme sektora Ljudski resursi i društveni razvoj uloženo je 193.305.000,00 evra. Najviše sredstava bilo je dodeljeno za reforme u oblasti obrazovanja (37%) i socijalne inkluzije (32%), dok su preostala sredstva bila namenjena za oblasti rad i zapošljavanje (11%) i zdravstvo (21%). Detaljne informacije o projektima koji su bili finansirani možete pogledati OVDE.

Efekti dosadašnje finansijske podrške EU ovom sektoru na opšte promene u društvu, nažalost, nisu poznati, jer ne postoji sveobuhvatna procena uticaja dosadašnje finansijske podrške, baš kao ni javno dostupna analiza i ocena postignutih rezultata. Procene uticaja sprovedenih projekata i programa mogle bi da pomognu unapređenju rezultata u narednim programskim ciklusima, da omoguće bolju vidljivost EU podrške, a samim tim utiču i na veću podršku građana evropskim integracijama.

Autor: Bojana Jevtović