Osnove

Prvi klaster, nazvan Osnove predstavlja najvažniju oblast s obzirom na to da se u njemu nalaze poglavlja koja se odnose na demokratske institucije, vladavinu prava, političke i ekonomske kriterijume, reformu javne uprave, javne nabavke, finansijsku kontrolu i statistiku. Oblast vladavine prava koja je obuhvaćena ovim klasterom biće jasan pokazatelj toka pregovaračkog procesa. Ostvarenje neophodnog napretka u ovom klasteru značiće da su stvoreni uslovi da se i drugi klasteri otvore, dok će nazadovanje u ovoj oblasti služiti kao signal za zaustavljanje pregovora. Sva poglavlja u ovom klasteru otvorena su tokom dosadašnjih pregovora, a na međuvladinoj konferenciji održanoj u junu 2021. godine, zaključeno je da se u skladu sa novom metodologijom ceo klaster i formalno može smatrati otvorenim. 

Poglavlja koja čine klaster Osnove su:

 5. Javne nabavke 

18. Statistika

23. Pravosuđe i osnovna prava 

24. Pravda, sloboda i bezbednost

32. Finansijski nadzor

 

A čine ga i oblasti koje nisu bile obuhvaćene poglavljima:

Ekonomski kriterijum odnosi se na osiguranje funkcionalne tržišne ekonomije države kandidata, koja može da parira konkurenciji na jedinstvenom tržištu Evropske unije. 

Reforma javne uprave odnosi se na uspostavljanje i unapređivanje administrativnih kapaciteta države kandidata kako bi se obezbedilo efikasno sprovođenje i primena zakonodavstva Evropske unije.

Funkcionisanje demokratskih institucija odnosi se na stabilne institucije kojima se garantuje vladavina prava, demokratija, ljudska prava i poštovanje i zaštita manjina.

Najnovije vesti