Poglavlje 17 - Ekonomska i monetarna politika

Pravna tekovina u području ekonomske i monetarne politike sadrži posebna pravila kojima se zahteva nezavisnost centralnih banaka u državama članicama, zabranjuje se direktno financiranje javnog sektora od strane centralne banke te se zabranjuje povlašten pristup javnog sektora financijskim institucijama. Od država članica se očekuje da usklade svoje ekonomske politike i da se pridržavaju odredbama Pakta o stabilnosti i rastu, koji se odnosi na fiskalni nadzor. Nove države članice se isto tako obavezuju na usklađivanje s kriterijumima propisanim u Ugovoru o osnivanju EZ-a kako bi bile sposobne uvesti evro u dogledno vreme nakon pristupanja. Do tada će učestvovati u ekonomskoj i monetarnoj uniji kao države članice s izuzećem primene evra te će tretirati svoje kurseve kao pitanje od opšeg interesa. 


Pravna tekovina u području ekonomske i monetarne politike regulisana je članom 4. i Glavom VII (članovi od 98 - 124) Ugovora o osnivanju Evropske zajednice. Odredbe Ugovora koje se odnose na uvođenje evra ne primenjuju se na države članice s privremenim izuzećem, kao što je definisano članom 122. Ugovora o osnivanju Evropske zajednice.

Pravna tekovina uglavnom se sastoji od odredaba i protokola Ugovora, uredaba i odluka koje ne zahtevaju prenos u nacionalno zakonodavstvo. Uprkos tome, kao što je navedeno u članu 109. Ugovora o osnivanju EZ-a, svaka država članica mora osigurati da njeno nacionalno zakonodavstvo, uključujući statute njene centralne banke, budu usklađeni s Ugovorom o osnivanju EZ-a i Statutom Evropskog sistema centralnih banaka.

Tok pregovora u poglavlju
Pregovaračka grupa
Dokumenta
Vesti/Članci/Analize