Poglavlje 32 - Finansijski nadzor

Pravna tekovina ovog poglavlja odnosi se na usvajanje međunarodno prihvaćenih standarda javne unutrašnje finansijske kontrole i najbolje prakse EU i njihovu primenu na celi javni sektor. Sistem unutrašnjih finansijskih kontrola doprinosi unapređenju discipline i transparentnosti u korišćenju javnih sredstava, sredstava EU, kao i zaštitu finansijskih interesa EU. Poglavlje 32 obuhvata četiri glavne oblasti: javna unutrašnja finansijska kontrola (PIFC), eksterna revizija, zaštita finansijskih interesa EU i zaštita evra od falsifikovanja.

Koncept Javne unutrašnje finansijske kontrole (PIFC) razvila je Evropska komisija sa ciljem da pomogne zemljama kandidatima u reformi njihovih sistema unutrašnjih kontrola kao i upravljanje javnim sredstvima (nacionalnim i sredstavima EU), primenjujući međunarodne standarde i najbolju praksu EU. U skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima i preporukama EU, pojam “Unutrašnja finansijska kontrola u javnom sektoru” podrazumeva sveobuhvatni sistem koji se uspostavlja radi upravljanja, kontrole, revidiranja i izveštavanja o korišćenju sredstava nacionalnog budžeta i sredstava  EU. Ovaj sistem obuhvata dobro finansijsko upravljanje, finansijske i druge kontrole, koje omogućavaju  zakonito, ekonomično, efikasno i efektivno odvijanje poslovnih procesa. Sistem unutrasnjih  finansijskih  kontrola u javnom sektoru čine: finansijsko upravljanje i kontrola; unutrašnja revizija i Centralna  jedinica za harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i unutrašnje revizije u javnom sektoru.

Za zakonito i uspešno funkcionisanje javnog sektora od posebne važnosti je postojanje institucionalne, stručne i nezavisne eksterne kontrole raspolaganja javnim finansijama i državnom imovinom. Nezavisni i samostalni organi vrhovne revizije sprovode eksternu državnu reviziju i kao takvi direktno su odgovorni nacionalnom Parlamentu. Vrhovne revizorske institucije vrše reviziju pravilnosti, zakonitosti i uspešnosti upravljanja državnom imovinom i obavezama, budžetima i svim finansijskim poslovima subjekata čiji su izvori finansiranja javni ili nastaju korišćenjem državne imovine. 

Kako bi se obezbedila zaštita finansijskih interesa Evropske unije, osnovana je Evropska kancelarija za borbu protiv prevara (OLAF), čiji je cilj borba protiv korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti koje izazivaju finansijske posledice. Kazne za zloupotrebu finansijskih sredstava iz budžeta podrazumevaju gonjenje od strane državnih vlasti, disciplinske postupke, administrativne ili finansijske sankcije. U skladu sa zahtevima Evropske komisije, u svim zemljama članicama i kandidatima uspostavlja se AFCOS sistem (Anti-Fraud Coordination Service - Sistem za borbu protiv prevara) koji je odgovoran za suzbijanje nepravilnosti i prevara koje mogu nastati korišćenjem sredstava Evropske unije (EU), kao i za pružanje efikasne i kvalitetne zaštite njenih finansijskih interesa. 

U cilju zaštite integriteta evro novčanica i kovanog novca od falsifikovanja, usvojeni su pravni akti kojima se definišu sumnjive i fasifikovane evro novčanice i kovani novac, utvrđuje se postupanje sa sumnjivim i falsifikovanim primercima evro novčanica i kovanog novca, razmena informacija i saradnja sa domaćim i međunarodnim institucijama.

Koja je korist za Srbiju?

  • Uspešnije, efektivnije i odgovornije trošenje budžeta na državnom i lokalnom nivou
  • Strateško planiranje finansija
  • Više kontrolnih mehanizama
  • Nezavisna vrhovna revizorska institucija
  • Suzbijanje nepravilnosti i prevara u korišćenju finansijskih sredstava

Značaj efektivnog sistema unutrašnje finansijske kontrole u javnom sektoru je u tome što doprinosi uspešnijem i odgovornijem korišćenju budžetskih sredstava na državnom i lokalnom nivou. Istovremeno, kroz razvoj ovog sistema se u javni sektor uvodi novi pristup upravljanju kroz definisanje strateških ciljeva u obavljanju delatnosti, sagledavanje rizika, kao i uspostavljanje jačih kontrolnih mehanizama u prikupljanju i trošenju budžetskih sredstava. U pogledu eksterne revizije, usklađivanjem sa zahtevima u procesu pristupanja utiče se na uspostavljanje funkcionalno i operativno nezavisne vrhovne revizorske institucije. U oblasti suzbijanja nepravilnosti i prevara u pogledu finansijskih interesa EU, država kandidat treba da obezbedi neophodne administrativne kapacitete koji će se baviti pitanjima suzbijanja nepravilnosti i prevara u korišćenju finansijskih sredstava EU, kao i da uspostavi odgovarajuću administrativnu strukturu potrebnu za borbu protiv krivotvorenja novčanica i kovanica evra. (Brošura „Pregovaračka poglavlja – 35 koraka ka EU”, EU info-centar i Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU)

Tok pregovora u poglavlju
Pregovaračka grupa
Dokumenta
Vesti/Članci/Analize