Poglavlje 5 - Javne nabavke

Javne nabavke predstavljaju važnu komponentu svake savremene ekonomije. Efikasan sistem javnih nabavki je neophodan za ostvarivanje ciljeva slobodnog tržišta i obezbeđivanje uslova tržišnog nadmetanja. Sistem javnih nabavki počiva na principima transparentnosti, jednakog tretmana, slobodi tržišnog nadmetanja i nediskriminaciji. Ova načela se primenjuju na sve postupke javnih nabavki.

Javne nabavke u EU obuhvataju skup delovanja naručilaca iz država članica EU radi nabavke robe, pružanja usluga ili izvođenja radova. Naručioci podrazumevaju javne naručioce, kao što su: državne institucije, gradovi, opštine i sektorske naručioce koji obavljaju delatnosti vodosnabdevanja, snabdevanja energijom, obezbeđivanja saobraćajnih i poštanskih usluga.

Cilj evropskog zakonodavstva u ovoj oblasti je da se davaocima usluga, isporučiocima roba i izvođačima radova obezbedi mogućnost nadmetanja na javnim tenderima u državama članicama EU. Cilj je, sa jedne strane, jačanje ekonomskog razvoja i efikasnosti, ali i davanje punog smisla jedinstvenom tržištu EU.

Pravne tekovine EU takođe sadrže pravila o postupku zaštite i pravnim lekovima u postupcima javnih nabavki. Institucije uspostavljene u tu svrhu treba da obezbede poštovanje zakonodavnog okvira na svim nivoima i osiguraju efikasan sistem pravne zaštite u postupcima javnih nabavki, koji se, između ostalog, zasniva na pravu podnošenja žalbe. Naručioci usluga su dužni da postupak javnih nabavki sprovode uz puno poštovanje principa transparentnosti.

Istovremeno, propisima EU uređeno je i pitanje elektronskih nabavki, koje uključuju elektronska sredstva komunikacije, sisteme dinamične kupovine i elektronske aukcije. Pravila o predmetnim ugovorima i o oglašavanju razrađena su posebnim propisima o Zajedničkom rečniku nabavki i o standardnim obrascima za objavljivanje.

Sistem javnih nabavki čine još i javno-privatno partnerstvo i koncesije. Projekti javno-privatnog partnerstva su projekti koji imaju za cilj zadovoljenje neke javne potrebe, odnosno projekti koji za cilj imaju pružanje javne usluge iz nadležnosti javne vlasti.

Javne nabavke u EU predstavljaju značajno tržište. Prema procenama Evropske komisije, ukupna vrednost javnih nabavki iznosi oko 16% bruto društvenog proizvoda Unije. Konkurentna praksa u javnim nabavkama je ključ za efikasniju javnu potrošnju. Konkurentni i transparentni postupci nabavke pomažu javnim organima da nabavljaju proizvode i usluge boljeg kvaliteta, za nižu cenu. Primena adekvatnih postupaka javnih nabavki i velika konkurencija, kada su u pitanju javni ugovori u EU, umanjuju cene za oko 30%. Rezultat toga je da se novac poreskih obveznika efikasnije troši, poboljšava se ekonomski razvoj, stvaraju novi uslovi i bolja konkurentnost.

Usklađivanje državnih sistema javnih nabavki zemalja članica EU je jedan od najbitnijih instrumenata za postojanje internog tržišta i uklanjanje prepreka za slobodnu trgovinu unutar EU. Reformom EU direktiva o javnim nabavkama predviđeno je i intenzivnije korišćenje javnih nabavki kao instrumenta za promociju održivog razvoja, što se ostvaruje kroz uvođenje obaveze za poštovanje visokih socijalnih i ekoloških kriterijuma, kao i povećanje dostupnosti procesa javnih nabavki za mala i srednja preduzeća.

Koja je korist za Srbiju?

  • Pristup javnim nabavkama u EU pod jednakim uslovima
  • Transparentnost i smanjenje korupcije
  • Smanjenje troškova i pojednostavljenje procesa uz elektronske servise javnih nabavki
  • Dostupnost javnih nabavki za mala i srednja preduzeća

Unapređenje sistema javnih nabavki je preduslov za privredni rast i razvoj, a ono se pre svega ogleda u poštovanju osnovnih načela, pružanju međusobne stručne pomoći i edukaciji u oblasti javnih nabavki, sa posebnim naglaskom na sprečavanju i prevenciji korupcije u sistemu javnih nabavki i korišćenje elektronskih javnih nabavki. Reformom EU direktiva o javnim nabavkama predviđeno je i intenzivnije korišćenje javnih nabavki kao instrumenta za promociju održivog razvoja, što se ostvaruje kroz uvođenje obaveze za poštovanje visokih socijalnih i ekoloških kriterijuma, kao i povećanje dostupnosti procesa javnih nabavki za mala i srednja preduzeća. Okončanjem pregovora o pristupanju EU, privrednim subjektima u Srbiji se omogućava pristup javnim nabavkama u EU prema pravilima koja važe u Uniji i pod uslovima jednako povoljnim u odnosu na uslove koji se primenjuju na privredne subjekte EU. (Brošura „Pregovaračka poglavlja – 35 koraka ka EU”, EU info-centar i Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU)

Tok pregovora u poglavlju
Pregovaračka grupa
Dokumenta
Vesti/Članci/Analize