Smernice za saradnju Pregovaračkog tima i pregovaračkih grupa sa predstvanicima civilnog društva
Arhiva: U fokusu

Smernice za saradnju Pregovaračkog tima i pregovaračkih grupa sa predstvanicima civilnog društva

12.04.2016.

Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji je 18. marta 2016. godine usvojio Smernice za saradnju Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji i pregovaračkih grupa sa predstavnicima organizacija civilnog društva (OCD), Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) i Privredne komore Srbije (PKS) nakon dostavljanja Rezultata skrininga. Smernice koje predstavljaju osnov za saradnju između pregovaračkih grupa i zainteresovanih aktera tokom pregovora o pristupanju Srbije EU, javnosti su predstavljene na okruglom stolu „Kako se uključiti? – Saradnja različitih aktera na zaštiti životne sredine u Beogradu” održanom u Beogradu 13. aprila 2016.

Tekst Smernica konstatuje odredbe ranije usvojenih odluka za potrebe vođenja procesa pregovora o pristupanju koje se odnose na konsultacije sa civilnim društvom prilikom usvajanja pregovaračke pozicije, dok uređuje proces konsultacija kada su previđena merila (eng. Opening Benchmarks) za otvaranje pregovora u određenom poglavlju.

Ako merila za otvaranje pregovora sadrže obavezu usvajanja nekog dokumenta (npr. akcionog plana, plana, strategije), pre zvaničnog predstavljanja dokumenta Evropskoj komisiji, takva dokumenta moraju biti podneta OCD, NKEU i PKS na razmatranje i konsultacije. Na osnovu toga, član Pregovaračkog tima i predsednik pregovaračke grupe za odgovarajuće poglavlje, dostavljaju nacrt dokumenta OCD, NKEU i PKS ili ih na drugi način čine dostupnim javnosti (npr. objavljivanjem na internet-stranici Vlade, Pregovaračkog tima, ministarstva, Kancelarije za evropske integracije ili Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom), da bi se zatim o dokumentu organizovala javna rasprava, u skladu sa članovima 41. i 42. Poslovnika Vlade.

Komentari, predlozi i sugestije na odgovarajući dokument, predloženi tokom javne rasprave, mogu postati deo samog dokumenta ukoliko oko toga bude postignuta saglasnost od nadležnog organa. U suprotnom, nadležni organ je dužan da podnese pismeno obrazloženje za odbijanje predloga.

Tekst Smernica naglašava da OCD, NKEU i PKS moraju biti upoznati sa konačnim tekstom dokumenta iz prethodnog člana, koji je usvojila Vlada Srbije, a koji je prethodno predstavljen Evropskoj komisiji.

OCD, NKEU i PKS mogu biti konsultovani i o drugim pitanjima u vezi sa pregovorima o pristupanju Srbije EU, ukoliko to oceni Pregovarački tim i predsednik pregovaračke grupe.

Prilikom konsultacija, predstavnici Vlade i Pregovarački tim, strogo će voditi računa o procedurama utvrđenim u Zakonu o tajnosti podataka koji reguliše postupanje s dokumentima koji nose oznaku tajnosti.