Privredno pravo Crne Gore dobro usklađeno sa EU
Arhiva: Vesti

Privredno pravo Crne Gore dobro usklađeno sa EU

Izveštaj o analitičkom pregledu za Poglavlje 6 koje se odnosi na privredno pravo.

Zakonodavstvo Crne Gore u oblasti prava privrednih društava visoko je usklađeno s pravnim tekovinama EU ali su potrebna dalja približavanja kod prekograničnog spajanja i revizije, pokazao je Izveštaj o analitičkom pregledu za poglavlje 6 koje se odnosi na privredno pravo. Pored ostalog, Crna Gora sa evropskim kompanijskim pravom treba da uskladi neke odredbe koje se tiču prava akcionara, definisanja veličine privrednih društava, objavljivanja finansijskih, godišnjih i revizorskih izveštaja.

Prevod Izveštaja, koji je Ministarstvo spoljnih poslova i evropskih integracija Crne Gore objavilo 10. septembra, pokazao je da je crnogorski Zakon o privrednim društvima u velikoj meri usklađen s evropskom direktivom koja se odnosi na zahteve za objavljivanjem podataka, validnost obaveza i osnovu za ništavost privatnih i javnih društava s ograničenom odgovornošću.

Međutim, određene odredbe o objavljivanju podataka Crna Gora treba da uskladi s evropskom direktivom o transparentnosti, navodi se u delu Izveštaja koji se odnosi na procenu stepena usklađenosti i kapaciteta za implementaciju.

Crnogorski Zakon o privrednim društvima u potpunosti je usklađen s odredbama evropskog kompanijskog prava koje se odnose na objavljivanje podataka o filijalama dok je u velikoj meri usklađen sa direktivom o jednočlanim kompanijama.

I kada je reč o osnivanju, održavanju i promeni kapitala akcionarskih društava, crnogorski zakon je u velikoj meri usklađen sa evropskim zakonodavstvom.

Ipak, prilagođavanja evropskim propisima biće potrebna u pogledu cene izdavanja akcija, uslova koji se odnose na sticanje sopstvenih akcija društva i zaštite poverilaca u slučaju smanjenja kapitala.

Kod spajanja i podele akcionarskih društava, crnogorski Zakon o privrednim društvima je u velikoj meri usklađen sa evropskim ali je na oba polja potrebno još raditi do pune usklađenosti.

Odstupanja od evropskih direktiva uočena su u pogledu definicije nadležnog tela (Upravni odbor), nekih prava manjinskih akcionara, uloge nezavisnih eksperata, dokumenata dostupnih akcionarima pre odluke o spajanju ili podeli.

Što se tiče podele, suprotno evropskim pravnim tekovinama koje pokrivaju sva privredna društva, crnogorske odredbe odnose se samo na akcionarska društva.

Tu su i neke razlike u pogledu definicije podela, sadržaja uslova podele i nekih dokumenata pripremljenih od strane Upravnog odbora.

Crna Gora će morati da uvede neke odredbe u cilju usklađivanja sa evropskim zakonima o prekograničnim spajanjima javnih društava s ograničenom odgovornošću, navodi se u Izveštaju.

Zakonodavstvo Crne Gore, prvenstveno Zakon o preuzimanju AD, u velikoj meri je usklađen s direktivom o ponudama za preuzimanju a dodatna usklađivanja potrebna su, pored ostalog, oko sadržaja informacija koje su privredni subjekti obavezni da objave.

Takođe treba promeniti neke odredbe o javnom nadmetanju, kao i pravila koja se odnose na informisanje i savetovanje.

Crna Gora treba da usvoji i statut Evropskog društva i Evropskog ekonomskointeresnog udruženja, navodi se u Izveštaju o analitičkom pregledu za poglavlje 6 o kompanijom pravu.

Kod prava akcionara Crna Gora je delimično usklađena s evropskim pravnim tekovinama a razlike se uglavnom odnose na različite rokove za sazivanje glavne skupštine, određene obavezne informacije, formalnosti za imenovanje punomoćnika.

Crnogorsko zakonodavstvo, kako se navodi, predviđa većinu načela iz preporuka Komisije o naknadama direktora i nezavisnosti direktora i komisija Nadzornog odbora. Takođe je Crna Gora uvela određene odredbe u skladu s preporukom Komisije o politici naknada u sektoru finansijskih usluga.

Izveštaj je pokazao i da je crnogorsko zakonodavstvo u velikoj meri usklađeno s direktivama o godišnjim računima i konsolidovanim računima.

Dalje usklađivanje potrebno je pak u odnosu na pragove koji se primenjuju vezano za definiciju veličine privrednih društava i proširenje pravila iz računovodstva i revizije na privredna društva koja su de facto društva s ograničenom odgovornošću.

Crna Gora mora da se pobrine i da privredna društva pripremaju i objavljuju određene informacija u slučaju kada se pravnim tekovinama traži više od onoga što zahtevaju Međunarodni računovodstveni standardi (MRS) odnosno Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (MSFI).

Takođe Crna Gora treba da osigura da pravna lica u okviru crnogorskog Zakona o računovodstvu i reviziji objavljuju svoje finansijske izveštaje, godišnji izveštaj, kao i revizorski izveštaj u centralnom registru, sudskom registru privrednih subjekata ili registru privrednih subjekata u skladu s evropskom direktivom.

Zakonom će morati i da se zahteva da konsolidovani menadžment izveštaj uključuje pregled razvoja, poslovanje, položaj subjekta uz opis rizika i očekivanih neizvesnosti.

Kada je reč o reviziji, crnogorsko zakonodavstvo je delimično usklađeno s direktivom o statutarnoj reviziji.

Dalje usklađivanje su potrebna u pogledu profesionalne etike, nezavisnosti, objektivnosti, poverljivosti i čuvanja poslovne tajne, naknade za reviziju i posebnih zahteva za ovlašćene revizore.

Crna Gora takođe će morati da se uskladi s evropskim pravnim tekovinama u pogledu nezavisnog javnog nadzora za revizore, saradnje i razmene informacija s drugim regulatornim i nadzornim telima, regulacije revizora i revizorskih firmi trećih zemalja, kao i saradnje s nadležnim telima iz trećih zemalja.

Prema podacima iz Izveštaja, na kraju oktobra 2012. godine u Crnoj Gori bila su registrovano 17.078 preduzetnika, 422 ortačka društva, 58 komanditnih društava, 26.782 društva sa ograničenom odgovornošću, 341 akcionarsko drustvo i 436 firmi koje su delovi stranih društava.

(Preuzeto sa Euractiv.rs)

Najnovije