Poglavlje 23 - Pravosuđe i osnovna prava


Poglavlje Pravosuđe i osnovna prava čine četiri tematske celine: reforma pravosuđa, antikorupcijska politika, osnovna prava i prava državljana EU. Sadržajno ovo poglavlje se odnosi na ispunjavanje političkih kriterijuma koji su osnovni preduslov daljih integracija. Ispunjavanje uslova iz ovog poglavlja Srbija treba da sprovede brojne reforme i aktivnosti koje imaju direktan uticaj na svakodnevni život građana.

1) Pravosuđe

Oblast pravosuđa izaziva posebnu pažnju EU imajući u vidu da je stabilan pravosudni sistem neophodan za ostvarivanje vladavine prava. Ova oblast ima četiri podoblasti: nezavisnost, nepristrasnost, profesionalnost-stručnost-efikasnost i reformu pravosuđa. Oblast pravosuđa sadrži najmanje pravne tekovine u ovom pregovaračkom poglavlju, koja se većinom sastoji od standarda koje jedna zemlja mora da ispuni u skladu s modelom unutrašnjeg pravosudnog sistema, kako bi bila u potpunosti usklađena s pravnom tekovinom EU. Da bi zemlja kandidat bila uspešna u reformama u ovoj oblasti, mora ne samo imati potpunu usklađenost pravnih akata, već i merljive ostvarene rezultate u njihovom sprovođenju.

2) Antikorupcija

Ova oblast će od otvaranja pa do samog zatvaranja pregovora biti predmet pažnje Evropske unije. Pravna tekovina iz ove oblasti sastoji se od niza Konvencija UN i Saveta Evrope, kao i odluka i preporuka Evropskog Saveta. Zemlja kandidat se mora u potpunosti uskladiti s pravnom tekovinom u ovoj oblasti, ali i pokazati spremnost da ostvari vidljive rezultate kako u prevenciji, tako i u borbi protiv korupcije. Najosetljivija pitanja u ovoj oblasti su korupcija u osetljivim oblastima (javne nabavke, zdravstvo, školstvo, pravosuđe, javna administracija i dr.), kao i finansiranje političkih partija.

3) Osnovna prava

Osnovna prava predstavljaju osnovu svakog civilizovanog društva i pravno uređene države. Njihovo ostvarivanje mora biti garantovano i neometano. Ova oblast sadrži niz konvencija, protokola, povelja i deklaracija koje država kandidat mora uvesti u svoj pravni sistem, a pri tome takođe obezbediti efikasno sprovođenje. Posebnu pažnju izazivaju teme antidiskriminacije, pravo na pravično suđenje, pravo na suđenje u razumnom roku i zaštita ličnih podataka.

4) Pravo građana EU

Prava građana EU se izdvaja kao posebna oblast prava, gde svaka zemlja kandidat mora obezbediti uslove za ostvarivanje prava državljanima zemalja članica EU. Ovde spadaju pravo glasa i kandidovanja na izborima za Evropski parlament, pravo glasa i kandidovanja za lokalne izbore, pravo slobodnog nastanjivanja na teritoriji EU i diplomatska i konzularna zaštita. Većina pravne tekovine iz ove oblasti su odluke i direktive Evropskog saveta koje većinom stupaju na snagu danom ulaska u EU.Dokumenta vezana za Poglavlje 23:

Hrvatska - ključna dokumenata iz pregovaračkog Poglavlja 23
- Izveštaj o analitičkom pregledu pravne tekovine  za Poglavlje 23
- Pregovaračka pozicija Hrvatske za Poglavlje 23
- Izveštaj o ispunjenju obaveza za Poglavlje 23
- Zajednička pozicija Evropske unije za zatvaranje Poglavlja 23

Crna Gora - ključna dokumenata iz pregovaračkog Poglavlja 23
- Informacije o radu radne grupe za Poglavlje 23 u procesu Analitickog pregleda uskladjenosti
- Izveštaj o analitičkom pregledu pravne tekovine za Poglavlje 23
- Akcioni plan za Poglavlje 23
- Izveštaj o realizaciji Akcionog plana za Poglavlje 23
- Pregovaračka pozicija Crne Gore za Poglavlje 23


(Dokumenta preuzeta sa sajta Ministarstva vanjskih i europskih poslova Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Vlade Republike Crne Gore)