Poglavlje 12 - Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika


Pravna tekovina u oblasti bezbednosti hrane, veterinarska i fitosanitarna politika odražava integrisani pristup EU bezbednosti hrane, koji za cilj ima osiguranje visokog stepena bezbednosti hrane, zdravlja i dobrobiti životinja i zdravlja bilja u okviru Evropske unije, kroz jedinstvene mere „od farme do trpeze“ i odgovarajući monitoring, istovremeno obezbeđujući delotvorno funkcionisanje unutrašnjeg tržišta.

Osnovni preduslovi za državu kandidata u ovoj oblasti jesu prenošenje zakonodavstva EU i njegovo sprovođenje od strane pravilno strukturirane i obučene administracije. Pravnu tekovinu u ovom poglavlju čini veoma veliki broj regulativa, direktiva i odluka. U cilju sprovođenja propisa o bezbednosti hrane, svaka država članica mora imati odgovarajuću administrativnu strukturu koja će biti u stanju da sprovodi kontrolu i inspekciju prehrambenih proizvoda, uključujući odgovarajuće laboratorijske kapacitete. Osnovna pravila su definisana opštim propisom o hrani i hrani za životinje, kojim se utvrđuju opšta načela i zahtevi u pogledu proizvodnje, obrade, pakovanja, označavanja, puštanja u promet i distribucije hrane. Njime se prvenstveno utvrđuju definicije, načela i obaveze koje se odnose na sve faze proizvodnje i distribucije hrane i hrane za životinje. Ispunjenje uslova u pogledu sledivosti hrane i hrane za životinje, kao i u pogledu subjekata u poslovanju s hranom je obavezujuće. Takođe, propisi o bezbednosti hrane obuhvataju pakovanje, označavanje, puštanje u promet, aditive, rastvarače za ekstrakciju, aromatizirajuća sredstva, materijale u kontaktu s hranom, dodatke hrani, mineralnu vodu i jonizirajuće zračenje, kontaminente, novu hranu, brzo zamrznutu hranu, kvalitet semena i sadnog materijala, sredstva za zaštitu bilja, štetne organizme, zaštitu prava biljnih sorti i genetski modifikovane organizme.

U oblasti veterinarske i fitosanitarne politike, propisi EU utvrđuju pravila unutrašnje trgovine i unošenja živih životinja i proizvoda iz trećih zemalja u sektorima veterinarstva, zdravlja biljaka i ishrane životinja, istovremeno obezbeđujući zaštitu javnog zdravlja, zdravlja biljaka i životinja i dobrobiti životinja, kao i bezbednost hrane životinjskog porekla na unutrašnjem tržištu. Režim EU temelji se na sprovođenju istih pravila od strane nadležnih organa država članica. Veterinarske kontrole i kontrole zdravlja bilja na unutrašnjim granicama su ukinute. Primenjuje se zajednički režim provera na vanjskim granicama. Značajan deo pravne tekovine u ovoj oblasti uključuje higijenske aspekte koji se odnose na preradu i puštanje u promet hrane životinjskog porekla, kontrolu bolesti životinja i zaštitu bilja.

Tok pregovora u poglavlju
Pregovaračka grupa
Dokumenta
Vesti/Članci/Analize