Poglavlje 7 - Pravo intelektualne svojine


Pravnom tekovinom EU u oblasti prava intelektualne svojine preciziraju se pravila za zaštitu autorskih i srodnih prava, kao i prava industrijske svojine, a daju se i odredbe za njihovu primenu. U oblasti autorskog i srodnih prava, ciljevi Direktive o harmonizaciji određenih aspekata autorskih i srodnih prava u informacionom društvu su prilagođavanje zakonskih propisa vezanih za autorska i srodna prava tako da odražavaju tehnološki napredak i prenošenje glavnih međunarodnih obaveza u pravo EU koje proističu iz ugovora o autorskim i srodnim pravima, koji su usvojeni u okviru Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO). U oblasti prava industrijske svojine, pravna tekovina uređuje harmonizovana pravila pravne zaštite žigova i dizajna, kao i delimično harmonizovanog režima za patente. Ovo uključuje uslove prinudnih licenci za patente. Jedan od važnih elemenata sistema patenata EU je pristupanje Evropskoj konvenciji o patentima i Evropskoj patentnoj organizaciji (EPO). Specifične odredbe primenjuju se na biotehnološke izume. Pravna tekovina EU takoše utvrđuje pravila na nivou EU za zaštitu industrijskog dizajna i Evropskog sistema zaštite žigova i industrijskog dizajna. EU žig Zajednice i industrijski dizajn je uspostavljen Regulativom (EZ) 40/94 i Regulativom (EZ) br. 6/2002. Jedan od važnih stavki EU žiga Zajednice i industrijskog dizajna je učešće u  Madridskom protokolu i Haškom Sporazumu koji se tiče međunarodne registracije žigova i industrijskog dizajna. 


Direktiva koja se odnosi na sprovođenje prava intelektualne i industrijske svojine, zahteva od svih država članica EU da primene efikasna i proporcionalna pravna sredstva protiv onih lica koja se bave krivotvorenjem proizvoda i piraterijom, čime se stvaraju jednaki uslovi za nosioca prava u EU. Carinska uprava ima važnu ulogu u prevenciji stavljanja u promet proizvoda kojima se krše autorska prava i prava industrijske svojine. Dalje, EU je član Svetske trgovinske organizacije, koja sprovodi Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine (TRIPS). Usaglašenost s pravnom tekovinom u oblasti intelektualne svojine zahteva adekvatne kapacitete i sprovođenje. Posebno je naglašena potreba za odgovarajućim administrativnim strukturama uključujući nacionalno telo u čijoj nadležnosti je prijem zahteva za zaštitu u svim oblastima koji se tiču prava intelektualne svojine (IRP). Nadležne institucije trebale bi da dobiju odgovarajuću obuku u vezi s pravom intelektualne svojine. 

Tok pregovora u poglavlju
Pregovaračka grupa
Dokumenta
Vesti/Članci/Analize