Aktivnosti

  • Poboljšanje transparentnosti i odgovornosti javnih vlasti u procesu pregovora Srbije sa EU o članstvu
  • Praćenje usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU  -
  • Unapređenje učešća OCD u javnim raspravama kroz informisanje javnosti o istim putem online platforme „E(U) Dojava“
  • Održavanje konsultativnih sastanaka sa drugim mrežama/inicijativama/platformama organizacija civilnog društva koji prate proces pregovora
  • Unapređenje komunikacije organizacija civilnog društva i javnih vlasti na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou
  • Stalni konsultativni proces na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou
  • Informisanje javnosti o procesu pregovora o pristupanju Srbije EU putem mesečnog biltena „Progovori o pregovorima“ i istoimenog veb portala