Hronologija odnosa Republike Srbije sa Evropskom unijom

Saradnja Srbije (kao tadašnje republike SFRJ) i EU (tri Evropske zajednice) uspostavljena je decembra 1967. godine Deklaracijom SFRJ i Evropske ekonomske zajednice (EEZ), koja je imala za cilj da utvrdi okvir za buduće ekonomske odnose. Usledilo je potpisivanje dva trgovinska sporazuma 1970. i 1973. godine, kojima je SFRJ dobila status najvećeg povlašćenja i ušla u sistem opšte šeme preferencijala. Potom je sporazumom iz 1980. godine SFRJ dodeljen preferencijalni status u trgovini sa EZ, a predviđena je i finansijska pomoć SFRJ kroz finansijske protokole. Godine 1990. SFRJ potpisala je okvirni sporazum PHARE, koji proširuje saradnju na finansijsku pomoć socijalnim i ekonomskim reformama. Devedesetih nastupa zatišje u odnosima kao posledica sukoba na prostoru bivše SFRJ.

 • novembra 2000. godine potpisan je „Okvirni sporazum EU sa Saveznom republikom Jugoslavijom" (SRJ) kojim je omogućena realizacija pomoći EU političkim i ekonomskim reformama;
 • 24. novembar 2000. godine „Zagrebački samit" država ZB i EU, na kome je SRJ uključena u Proces stabilizacije i pridruživanja, odlukom o početku rada Zajedničke konsultativne grupe koju su činili predstavnici Komisije EU i vlasti SRJ;
 • 20. i 21. juna 2003. godine održan je Samit EU-Zapadni Balkan, u Solunu, na kojem je potvrđena evropska budućnost država Zapadnog Balkana na osnovu individualnog napretka svake države;
 • jula 2003. godine održan je prvi sastanak „Unapređenog stalnog dijaloga" (kao forma tripartitnog prilaza – Srbija, C. Gora, Komisija EU - prevazilaženju prepreka na putu evropske integracije SCG);
 • juna 2004. godine Savet ministara EU usvojio je odluku o principima, prioritetima i uslovima sadržanim u Evropskom partnerstvu sa SCG (uključujući KiM na osnovu rez. 1244), gde su navedeni kratkoročni i srednjeročni prioriteti za pripreme SCG u daljoj evropskoj integraciji;
 • decembra 2004. godine EU usvaja pristup tzv. „dvostrukog koloseka (twin-track)", na osnovu kojeg će Srbija i Crna Gora zasebno pregovarati o trgovinskom delu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, dok će Državna zajednica Srbije i Crne Gore kao jedinstvena država pregovarati o političkom delu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju;
 • aprila 2005. godine, Državna zajednica Srbije i Crne Gore dobija pozitivnu ocenu Studije o izvodljivosti za početak pregovora sa EU o zaključenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP);
 • 7. novembra 2005. godine počeli su pregovori EU i SCG o zaključenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. (maj 2006. godine Evropska unija otkazuje pregovore usled nedovoljne saradnje sa Haškim tribunalom);
 • 13. juna 2007. godine, nakon pozitivne ocene o saradnji sa Haškim tribunalom, nastavljeni su pregovori o zaključenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Srbije (u međuvremenu je Državna zajednica SCG prestala da postoji);
 • 7. novembra 2007. godine u Briselu parafiran je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Srbije;
 • 29. aprila 2008. godine u Luksemburgu potpisan je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Srbije. (Tom prilikom Evropska unija donela je odluku da ne primenjuje Prelazni trgovinski sporazum (PTS) koji je potpisan uz SPP, Srbija je 16. oktobra 2008. godine donela odluku o jednostranoj primeni Prelaznog trgovinskog sporazuma. Sa primenom Prelaznog trgovinskog sporazuma Srbija je počela 1 januara 2009. godine);
 • 30. novembra 2009. godine, Savet Evropske unije je objavio dokument o viznoj liberalizaciji za zemlje zapadnog Balkana, na osnovu kojeg je 19. decembra 2009. godine stupio na snagu bezvizni režim sa Evropskom unijom, čime se ukidaju vize za putovanja u države članice EU koje su deo tzv. Šengenskog prostora;
 • 7. decembra 2009. godine EU donela odluku o početku primene Prelaznog trgovinskog sporazuma između Evropske unije i Srbije;
 • 22. decembar 2009. godine Srbija je podnela zahtev za prijem u članstvo u Evropkoj uniji;
 • 1. februara 2010. godine stupio je na snagu Prelazni trgovinski sporazum između Evropske unije i Srbije;
 • 14. juna 2010. godine Savet ministara spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije doneo je odluku o početku ratifikacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. (Evropski parlament ratifikovao je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom 19. januara 2011. godine. Proces ratifikacije u zemljama članicama Evropske unije završen je 18. juna 2013. godine kada ga je ratifikovala Litvanija);
 • 25. oktobra 2010. godine, Savet ministara spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije zatražio je mišljenje Evropske komisije o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj Uniji;
 • 12. oktobra 2011. godine Evropska komisija je preporučila da se Srbiji dodeli status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji;
 • 1. marta 2012. godine Evropski savet je doneo odluku da Srbiji dodeli status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji;
 • 19. aprila 2013. godine u Briselu, predsednik Vlade Srbije, Ivica Dačić, i predstavnik Prištine, Hašim Tači, potpisali su "Prvi sporazum o principima koji regulišu normalizaciju odnosa", nakon čega su 22. maja 2013. godine dogovorili Plan implementacije sporazuma;
 • 22. april 2013. godine Evropska komisija preporučila je Savetu otvaranje pregovora sa Republikom Srbijom;
 • 25. juna 2013. godine Savet ministara spoljnih poslova zemalja članica EU jednoglasno je preporučio Evropskom savetu da pregovori sa Srbijom otpočnu najkasnije do januara 2014. godine, te da Evropska komisija izradi pregovarački okvir i počne sa analitičkim pregledom usklađenosti srpskog zakonodavstava za zakonodavstvom EU;
 • 28. juna 2013. godine Evropski savet je dao zeleno svetlo da se otvore pristupni pregovori sa Srbijom, a da prva Međuvladina konferencija bude održana najkasnije u januaru 2014. godine;
 • 1. septembra 2013. godine stupio je na snagu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Republike Srbije EU;
 • 3. septembra 2013. godine Vlada Republike Srbije je imenovala dr Tanju Miščević za šefa pregovaračkog tima u pregovorima o pristupanju Srbije EU i donela odluku o obrazovanju Pregovaračkog tima za vođenje pregovora;
 • 21. januar 2014. godine u Briselu održana prva međuvladina konferencija između Srbije i EU, čime je označen početak pristupnih pregovora na političkom nivou;
 • Mart 2015. godine završena prva faza pregovora o članstvu Srbije u EU praćena analitičkim pregledom zakonodavstva Republike Srbije i stepenom njegove usklađenosti sa pravinim tekovinama EU;
 • Avgust 2015. godine rešenjem Vlade Republike Srbije imenovana 24 člana Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji;
 • 14. decembra 2015. godine otvorena prva pregovaračka poglavlja: Poglavlje 32 (Finansijski nadzor) i Poglavlje 35 (Ostalo - normalizacija odnosa  Beograda i Prištine);
 • 18. jula 2016. održana Treća međuvladina konferencija između Srbije i EU i doneta je odluka o otvaranju dva poglavlja: Poglavlje 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i Poglavlje 24 (Pravda, sloboda i bezbednost);
 • 13. decembra 2016. održana Četvrta međuvladina konferencija između Srbije i EU i doneta je odluka o otvaranju dva poglavlja: Poglavlje 5 (Javne nabavke) i Poglavlje 25 (Nauka i istraživanje). Poglavlje 25 je privremeno i zatvoreno;
 • 27. februara 2017. godine održana Peta međuvladina konferencija između Srbije i EU i doneta je odluka o otvaranju dva poglavlja: Poglavlje 20 (Preduzetništvo i industrijska politika) i Poglavlje 26 (Obrazovanje i kultura). Poglavlje 26 je privremeno i zatvoreno;
 • 20. juna 2017. godine održana je Šesta međuvladina konferencija između Srbije i EU i doneta je odluka o otvaranju dva poglavlja: Poglavlje 7 (Pravo intelektualne svojine) i Poglavlje 29 (Carinska unija);
 • 26. juna 2017. godine, osnovano je Ministarstvo za evropske integracije, kada je i prestala da postoji Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije; 
 • 11. decembra 2017. godine održana je Sedma međuvladina konferencija između Srbije i EU i doneta je odluka o otvaranju dva poglavlja: Poglavlje 6 (Pravo privrednih društava) i Poglavlje 30 (Ekonomski odnosi sa inostranstvom).
 • 25. juna 2018. godine održana je Osma međuvladina konferencija između Srbije i EU i doneta je odluka o otvaranju dva poglavlja: Poglavlje 33 (Finansijske i budžetske odredbe) i Poglavlje 13 (Ribarstvo).
 • 10. decembra 2018. godine održana je Deveta međuvladina konferencija između Srbije i EU i doneta je odluka o otvaranju dva poglavlja: Poglavlje 17 (Ekonomska i monetarna politika) i Poglavlje 18 (Statistika).
 • 26. juna 2019. godine održana je Deseta međuvladina konferencija između Srbije i EU i doneta je odluka o otvaranju jednog poglavlja: Poglavlje 9 (Finansijske usluge).
 • 10. decembra 2019. godine održana je Jedanaesta međuvladina konferencija između Srbije i EU i doneta je odluka o otvaranju jednog poglavlja: Poglavlje 4 (Sloboda kretanja kapitala).
 • 5. februara 2020. godine usvojena je nova metodologija vođenja pretpristupnih pregovora, čime je 35 pregovaračkih poglavlja grupisano u 6 klastera.
 • 22. juna 2021. godine održana je prva međuvladina konferencija od prelaska na novu metodologiju vođenja pretpristupnih pregovora, na kojoj je zvanično potvrđeno otvaranje klastera 1 - Osnove.
 • 14. decembra 2021. godine, održana je druga međuvladina konferencija od prelaska na novu metodologiju, na kojoj je otvoren klaster 4 - Zelena agenda i održiva povezanost.

Najnovije vesti