Analitički pregled zakonodavstva - skrining

Skrining je analitički pregled usklađenosti zakonodavstva države kandidata sa pravnim tekovinama EU i predstavlja početni korak u okviru pregovora o pristupanju, u kome se daje ocena usklađenosti zakonodavstva u svakom pojedinačnom poglavlju. Svrha ovog procesa je da se utvrde postojeće razlike u zakonodavstvu EU i zakonodavstvu države kandidata. U procesu skrininga, ispred EU učestvuju predstavnici Evropske komisije, tj. nadležnih generalnih direktorata, a ispred države kandidata članovi radnih grupa za pripremu pregovora po pojedinim pregovaračkim poglavljima, predstavnici organa i tela državne uprave. Skrining se sprovodi posebno za svako pregovaračko poglavlje, međutim može se sprovoditi i za nekoliko poglavlja paralelno. Njegovo trajanje po poglavlju zavisi od obima i količine pravnih tekovina u datom poglavlju i može trajati od jednog do nekoliko dana, dok celokupan postupak skrininga traje oko godinu dana. Osnovne faze analitičkog pregleda zakonodavstva su:

  1.  eksplanatorni skrining (eng. Explanatory Screening);
  2.  bilateralni skrining (eng. Bilateral Screening);
  3.  izveštaj o skriningu (eng. Screening Report).

Raspored skrininga (eng. Screening Timetable) priprema Evropska komisija, nakon čega ga usaglašava sa državom kandidatom. Raspored predstavlja indikativni vremenski okvir u kome će se vršiti proces analitičkog pregleda zakonodavstva države kandidata i ocenjivanja nivoa njegove usklađenosti sa pravom EU. Raspored uključuje i redosled po kome će se vršiti analitički pregled svih pregovaračkih poglavlja, kao i vreme koje će biti potrebno i za eksplanatorni i za bilateralni skrining. Novi pristup u pregovorima podrazumeva da se prilikom pravljenja rasporeda skrininga počinje sa poglavljima 23 i 24. Bitno je još napomenuti i da se skrining do sada nije sprovodio za Poglavlje 34 (Institucije) i Poglavlje 35 (Ostala pitanja). Međutim, novi pristup, uslovljen specifičnom političkom situacijom u kojoj se nalazi Republika Srbija, uključio je skrining i za Poglavlje 35.

Eksplanatorni skrining ima cilj da predstavnicima države kandidata detaljno predstavi pravni okvir EU u datom poglavlju za pojedinačne oblasti politike. Priprema ga Evropska komisija i odvija se u formi sastanaka sa precizno utvrđenim dnevnim redom, a za ove sastanke predstavnici EK, kroz različite prezentacije, ukazuju na najvažnije informacije i činjenice iz datog poglavlja prava EU.

Bilateralni skrining priprema država kandidat u skladu sa materijalima koje je dostavila Evropska komisija (skrining liste, pitanja, dodatna pitanja itd.). Na sastancima bilateralnog skrininga predstavnici delegacije države kandidata predstavljaju nacionalni pravni okvir u datom pregovaračkom poglavlju, kao i ocenu stepena usklađenosti i planove za dostizanje potpune usklađenosti sa pravnim tekovinama EU do trenutka stupanja u članstvo. Takođe, ukazuje se i na probleme i poteškoće sa kojima se može suočiti u daljem procesu usklađivanja. Ovaj skrining odvija se u formi sastanaka, a poštuje se isti dnevni red kao i prilikom sastanaka eksplanatornog skrininga.

Nakon održanog sastanka bilateralnog skrininga, Evropska komisija priprema izveštaj o skriningu za svako pregovaračko poglavlje, koji sadrži ocenu stepena usklađenosti zakonodavstva države kandidata sa pravnim tekovinama EU, kao i preporuke za dalje usklađivanje nacionalnog pravnog okvira sa pravnim tekovinama EU. Prilikom pripreme ovog izveštaja koriste se dokumenti i informacije koje je predstavila država kandidat kako na samom skriningu tako i posle njega. Nalazi koji se navode u izveštaju u velikoj meri određuju dalji tok aktivnosti u celokupnom procesu. Izveštaje o skriningu EK prezentuje državama članicama EU, odnosno Savetu EU, koji ih razmatra, a zatim i usvaja.

Najnovije vesti