Evropska komisija izrađuje Izveštaj o skriningu

 

Nakon održanog sastanka bilateralnog skrininga, Evropska komisija priprema izveštaj o skriningu (eng. Screening Report) za svako pregovaračko poglavlje, koji sadrži ocenu stepena usklađenosti zakonodavstva države kandidata sa pravnim tekovinama EU, kao i preporuke za dalje usklađivanje nacionalnog pravnog okvira sa pravnim tekovinama EU. Prilikom pripreme ovog izveštaja koriste se dokumenti i informacije koje je predstavila država kandidat kako na samom skriningu tako i posle njega. Nalazi koji se navode u izveštaju u velikoj meri određuju dalji tok aktivnosti u celokupnom procesu. Izveštaje o skriningu EK prezentuje državama članicama EU, odnosno Savetu EU, koji ih razmatra, a zatim i usvaja.

U zavisnosti od ocene EK, tj. zaključaka izveštaja o skriningu, moguća su dva scenarija:

  1. EK u izveštaju zaključuje da je država kandidat u dovoljnoj meri uskladila svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU, te da je spremna da počne pregovore u datom poglavlju i daje preporuku u tom smislu. Izveštaj se podnosi Savetu na razmatranje i usvajanje. U slučaju da države članice EU u okviru Saveta nemaju primedbe na izveštaj, Savet direktno poziva državu kandidata da dostavi svoju pregovaračku poziciju za dato poglavlje.

  2. Na osnovu informacija prezentovanih u izveštaju, EK zaključuje da država kandidat nije spremna da otpočne pregovore u datom pregovaračkom poglavlju i da mora da sprovede neophodne aktivnosti koje bi rezultovale približavanjem pravu EU i usklađivanjem sa pravom EU. U tom slučaju EK u izveštaju daje preporuke, tj. merila za otvaranje pregovora (eng. Opening Benchmarks) koja je neophodno prethodno ispuniti da bi došlo do otvaranja konkretnog poglavlja za pregovore. Merila za otvaranje pregovora po pojedinim poglavljima mogu imati različite forme, kao što su zahtevi za usvajanje strategija i akcionih planova, zahtevi za ispunjavanje ugovornih obaveza sa EU – pre svega sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te zahtevi o usvajanju zakona i podzakonskih akata. Merila mogu biti revidirana ili dopunjena, naročito u slučajevima kada država dugo pregovara, a u međuvremenu EU usvoji nove propise u toj oblasti.

Najnovije vesti