Država kandidat dostavlja pregovarčku poziciju Predsedavajućem EU

 

Savet će, ukoliko oceni da je država kandidat spremna za otvaranje određenog poglavlja, pozvati državu kandidata da dostavi pregovaračku poziciju (eng. Negotiation Position of the Candidate Country) za određeno poglavlje. Pregovaračka pozicija predstavlja platformu za pregovore države kandidata o datom poglavlju prava EU. U pregovaračkoj poziciji za pojedino poglavlje država kandidat predstavlja dostignuti nivo usklađenosti sa pravnim tekovinama EU, program preostalog usklađivanja, te pregled postojećih i budućih administrativnih kapaciteta za implementaciju. Pored toga, u pregovaračkoj poziciji država kandidat definiše i zahteve za prelazne rokove, odnosno izuzeća u onim segmentima gde smatra da, iz opravdanih razloga, neće biti u mogućnosti da u potpunosti prenese pravni poredak EU u domaći okvir do predviđenog trenutka pristupanja EU. Država kandidat može tokom pregovora dostaviti EU dopunu, odnosno promenu pregovaračkih pozicija.

Pregovaračku poziciju za svako poglavlje izrađuju pregovaračke grupe, odnosno pregovarački tim, koristeći koordinacioni mehanizam uspostavljen za pristupne pregovore. Pregovaračka pozicija za određeno poglavlje prava EU se, nakon formalnog usvajanja u državi kandidatu, prosleđuje Savetu EU.

Najnovije vesti