Savet EU odlučuje o otvaranju poglavlja

 

Pregovori o pristupanju EU vode se na osnovu pregovaračkih pozicija EU i države kandidata, koje se pripremaju za svako pregovaračko poglavlje na osnovu rezultata procesa skrininga. Savet EU donosi odluku o otvaranju pregovora u određenom poglavlju nakon što je prethodno utvrđeno da su ostvareni svi preduslovi za otvaranje pregovora. Otvaranje pregovora o poglavlju za koje su bila utvrđena merila za otvaranje pregovora može započeti tek nakon odluke Saveta da je država kandidat ispunila ta merila.

Savet će, ukoliko oceni da je država kandidat spremna za otvaranje određenog poglavlja, pozvati državu kandidata da dostavi pregovaračku poziciju (eng. Negotiation Position of the Candidate Country) za određeno poglavlje. U pregovaračkoj poziciji za pojedino poglavlja država kandidat predstavlja dostignuti nivo usaglašenosti sa pravnim tekovinama EU, program preostalog usaglašavanja, te pregled postojećih i budućih administrativnih kapaciteta za implementaciju.


Otvaranje pregovora o poglavlju za koje su bila utvrđena merila za otvaranje pregovora, može započeti tek nakon odluke Saveta da je država kandidat ispunila ta merila. Izveštaj o proceni ispunjenosti merila za otvaranje pregovora (eng. Opening Benchmark Assessment Report) predstavlja pregled mera koje država kandidat namerava da sprovede kako bi prevazišla nedostatke u izveštajima o skriningu. Kada je EK zadovoljna kvalitetom akcionih planova i kada država kandidat ispuni merila koja su utvrđena, EK priprema izveštaj o proceni ispunjenosti merila za otvaranje pregovora, koji će predstaviti odgovarajućim telima Saveta EU. Na osnovu prezentovanih činjenica i ocene Evropske komisije, Savet EU usvaja zaključke i poziva državu kandidata da dostavi svoju pregovaračku poziciju za dato poglavlje prava EU.

Najnovije vesti