Potpisivanje Ugovora o pristupanju

 

Nakon završetka pregovora o svakom pojedinačnom poglavlju, Evropska komisija sačinjava poseban izveštaj sa presekom stanja i ocenom celokupne spremnosti države kandidata da preuzme obaveze koje proizilaze iz članstva u EU, a u kojem se predlaže zaključenje pristupnih pregovora. Ovaj predlog prolazi kroz istu proceduru na nivou Saveta, koji odobrava da se na završnoj međuvladinoj konferenciji konstatuje formalno okončanje pregovora, predlaže potpisivanje ugovora o pristupanju, kao i datum sticanja statusa člana EU. Ovo se potom konstatuje u zaključcima Evropskog saveta. Sve dok Evropski savet ne potvrdi završetak pregovora u svim poglavljima, postoji mogućnost otvaranja svakog od pregovaračkih poglavlja, u slučaju da država nije ispunila ili ne ispunjava preuzete obaveze.

Rezultati pristupnih pregovora se predstavljaju i uvode u nacrt ugovora o pristupanju (eng. Accession Treaty) i pratećeg akta o pristupanju, kojima se uređuju svi detalji i uslovi pristupanja države kandidata za članstvo u EU, tj. datum pristupanja, rezultati pregovora, uslovi za pristupanje i prelazni periodi u oblastima koje je Komisija identifikovala kao potrebne za dodatno usklađivanje, učešće u radu organa EU (podela glasova u Savetu EU i Evropskom parlamentu, kao i broj članova u Evropskom parlamentu).

Ugovor o pristupanju je bilateralni međunarodni ugovor između država članica Evropske unije, s jedne strane, i države kandidata, s druge strane.

Najnovije vesti