Pregovaračka struktura Hrvatske

Struktura za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske EU uspostavljena je Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 7. aprila 2005. godine. Odlukom je određen sastav i delokrug tela koja čine strukturu za vođenje pregovora i sklapanje Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske EU, te su kao voditelji i njihovi zamenici po pojedinom pregovaračkom poglavlju određena tela državne uprave.

Odlukom su uspostavljenja sledeća tela unutar pregovaračke strukture:

  • Državno izaslanstvo Republike Hrvatske za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji;
  • Koordinacija za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji;
  • Pregovaračka skupina za vođenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji;
  • Radne skupine za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima pregovora – pravne stečevine Europske unije;
  • Ured glavnog pregovarača;
  • Tajništvo Pregovaračke skupine.

Članovi tela strukture za pregovore imenovani su Odlukom o imenovanju članova Državnog izaslanstva Republike Hrvatske za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, članova Pregovaračke skupine za vođenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, voditelja radnih skupina za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima pregovora – pravne stečevine Europske unije, članova Ureda glavnog pregovarača i članova Tajništva Pregovaračke skupine.

Državno izaslanstvo Republike Hrvatske za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji vodi neposredne političke razgovore i pregovore s državama članicama i institucijama EU i odgovorno je za uspešno odvijanje pregovora po svim pregovaračkim poglavljima. Državno izaslanstvo za svoj rad odgovorno je Vladi Republike Hrvatske i deluje u skladu sa smernicama za pregovore koje usvaja Vlada Republike Hrvatske, i zaključcima Koordinacije za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. 

Koordinacija za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji je međuresorno radno telo Vlade Republike Hrvatske koje raspravlja o svim pitanjima u vezi s pregovorima o pristupanju Republike Hrvatske EU, te razmatra nacrte predloga pregovaračkih pozicija koje joj je uputila Pregovaračka skupina pre njihovog upućivanja Nacionalnom odboru za praćenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske EU, te predloge pregovaračkih pozicija pre njihovog upućivanja Vladi Republike Hrvatske na usvajanje.

Pregovaračka skupina za vođenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji zadužena je za stručni i tehnički nivo pregovora s institucijama EU i državama članicama EU po svim pregovaračkim poglavljima. Ona razmatra i usvaja nacrte predloga pregovaračkih pozicija i upućuje ih Koordinaciji za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji i o tome izveštava Državno izaslanstvo i Vladu Republike Hrvatske o stanju pregovora. Članovi Pregovaračke skupine zaduženi su za koordinaciju pojedinih grupa pregovaračkih poglavlja te pružaju stručnu podršku glavnom pregovaraču u pregovorima, učestvuju u pregovorima prema nalogu glavnog pregovarača, usklađuju rad radnih grupa za pripremu pregovora po pojedinim pregovaračkim poglavljima, sarađuju sa evropskim koordinatorima tela državne uprave te su odgovorni za izradu predloga pregovaračkih pozicija i odgovarajućih izveštaja.

Radne skupine za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima pregovora učestvuju u analitičkom pregledu i oceni usklađenosti zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom tekovinom Evropske unije (screening), izradi nacrta predloga pregovaračkih pozicija, uz podršku tela državne uprave ili drugih tela određenih voditeljima pojedinog poglavlja pregovora i evropskog koordinatora tog tela. Svaka radna grupa ima voditelja koji upravlja radom radne grupe u dogovoru sa članom Pregovaračke skupine koji je zadužen za koordinaciju pojedinog pregovaračkog poglavlja.

Ured glavnog pregovarača pruža stručnu, tehničku i administrativnu pomoć glavnom pregovaraču. Zbog specifičnosti posla i u skladu sa delovanjem glavnog pregovarača, deluje pri Vladi Republike Hrvatske i pri Misiji Republike Hrvatske pri Europskim zajednicama. Njegovim radom upravlja voditelj Ureda.

Tajništvo Pregovaračke skupine pomaže tajniku Pregovaračke skupine u njegovom radu te pruža stručnu, tehničku i administrativnu pomoć Državnom izaslanstvu, Pregovaračkoj skupini i radnim skupinama za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima. Tajništvo koordinira zadatke i poslove koji proizlaze iz pregovora, priprema analitički pregled i ocenu usklađenosti zakonodavstva (screening) i izrađuje izveštaje o njegovom toku, kao i toku pregovora te obavlja i sve druge tehničke i administrativne poslove vezane uz pregovore.

 

Hrvatska - najznačajnija dokumenta za proces pristupanja EU:

Deklaracija o osnovnim načelima pregovora za punopravno članstvo Republike Hrvatske u EU
Izjava Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske o zajedničkom delovanju u procesu pregovora za članstvo u EU

Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora kao radnog tela Hrvatskoga sabora za praćenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske EU

Odluka o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske EU

Pregled ključnih hrvatskih dokumenata iz pregovaračkog procesa po poglavljima

Informacije o rezultatima pristupnih pregovora EU sa Hrvatskom

Pregled stanja pristupnih pregovora Hrvatske sa EU
Tekst Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske EU

Pregovarački okvir EU sa Republikom Hrvatskom

Najnovije vesti