Reforma javne uprave

Kad je u pitanju reforma državne uprave ona ima svoj kolosek koji Evropska unija posebno prati i o kom posebno izveštava u okviru Godišnjeg izveštaja o Srbiji. Evropska komisija od 2015. godine ocenjuje da je u domenu reforme državne uprave Srbija umereno napredna (ocena 3 na skali od 1 do 5) u spremnosti za članstvo.

Glavne preporuke EK u Godišnjem izveštaju o napretku u domenu reforme državne uprave (uključujući reformu javnih finansija) su sledeće. Srbija treba da:

  • Što se tiče upravljanja ljudskim resursima, obezbedi pokretanje procedure zapošljavanja za sve položaje kako bi se smanjio prekomeran broj izvšilaca dužnosti i dobilo dovoljno resursa za efikasne procese zapošljavanja koje su zasnovane na zaslugama. EK je ocenila 2021. da u ovom segmentu nije bilo napretka u smanjenu prevelikog broja vršilaca dužnosti;

  • Što se tiče razvoja i koordinacije politika, obezbedi snažnu ulogu Sekretarijata za javne politike u vezi kontrole kvaliteta kako bi time omogućila efikasnu primenu Zakona o planskom sistemu. Još uvek ne postoji mehamizam za proveru da li su komentari Sekretarijata uključeni u konačne nacrte zakona i dokumente politika podnetih na odobrenje Vladi;

  • Kada je u pitanju javno finansijsko upravljanje, uspostavi jedinstveni sveobuhvatan i transparentan sistem za planiranje i upravljanje kapitalnim investicijama. Ovu preporuku za razvoj jedinstvenog mehanizma za prioritizaciju svih investicija bez obzira na izvor i vrstu finansiranja tek treba rešavati. 

Sve preporuke su ponovljene iz Izveštaja za 2020. godinu, a postoji hitna potreba za rešavanjem svih ovih nedostataka. 

U Srbiji Reforma javne uprave ima svoj strateški okvir – Strategiju reforme javne uprave i Akcioni plan. Strategijom reforme javne uprave, donetom 2014. godine (dopunjenom 2018. godine), proširen je obuhvat, i sa ranije reforme koja se odnosila samo na državnu upravu, aktivnosti se sada odnose i na javnu upravu (izuzimajući javna preduzeća). Reformske promene se odnose na sistem koji obuhvata oko 500.000 zaposlenih. Godine 2021. doneta je nova Strategija reforme javne uprave za period 2021-2030. godine. Zajedno sa strategijom je donet i Akcioni plan za period 2021-2025. Ovim dokumentima Srbija sprovodi svoj plan, a na osnovu njih Evropska unija ocenjuje uspeh sprovedene reforme.

U okiru reforme državne uprave, posebno mesto zauzima reforma upravljanja javnim finansijama (eng. Public financial management - PFM). Vlada Srbije je juna 2021. godine usvojila Program reforme upravljanja javnim finansijama za period 2021-2025, koji je zamenio prethodni program usvojen za period 2016-2020. Program reforme upravljanja javnim finansijama je glavni referentni dokument za reforme za period 2021-2025. u ovoj oblasti, kako bi se ojačao pravni, strateški i institucionalni okvir za upravljanje javnim finansijama u skladu sa standardima EU i međunarodnim standardima.

Najnovije vesti