Deklaracija o zajedničkoj platformi civilnog društva za praćenje procesa pregovora o pristupanju Srbije EU

Beogradska otvorena škole (BOŠ) Vas poziva da se priključite inicijativi „Progovori o pregovorima“, koja ima za cilj jačanje uloge civilnog društva u aktivnom praćenju procesa pregovora Republike Srbije sa Evropskom unijom, podržavanjem i potpisivanjem Deklaracije o zajedničkoj platformi civilnog društva za praćenje procesa pregovora o pristupanju Srbije EU.

Deklaracija je nastala kao rezultat rada predstavnika 20 organizacija civilnog društva, profesionalnih i strukovnih udruženja sa teritorije Republike Srbije i predstavlja zajedničko vlasništvo svih njenih potpisnica.

Deklaracija o zajedničkoj platformi civilnog društva za praćenje procesa pregovora o pristupanju Srbije EU ne obavezuje strane potpisnice da deluju unutar utvrđenog okvira već podstiče civilno društvo da zajednički zastupa poštovanje osnovnih principa demokratije i vladavine prava.

Deklaracija predstavlja osnovu za dalje delanje civilnog društva i svih zainteresovanih strana u procesu pregovora o pristupanju Srbije sa EU bez obzira na način organizovanja i raznolikost aktivnosti u okviru civilnog društva u Srbiji u skladu sa istaknutim principima i vrednostima.

Da podržite Deklaraciju dovoljno je da pošaljete mejl na eupregovori@bos.rs u kome izražavate vašu spremnost da pristupite Deklaraciji, uz navođenje punog imena Vaše organizacije/koalicije/mreže.

Tekst Deklaracije na srpskom jeziku možete preuzeti u ovde.
Tekst Deklaracije na engleskom jeziku možete preuzeti ovde.


Spisak organizacija/institucija/koalicija/mreža potpisnica Deklaracije možete pogledati ovde.

 

DEKLARACIJA O ZAJEDNIČKOJ PLATFORMI CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRAĆENJE PROCESA PREGOVORA O PRISTUPANJU SRBIJE EU

Pozivajući se na član 1 Ustava Republike Srbije prema kom je „Republika Srbija država (...) zasnovana na vladavini prava i socijalnoj pravdi, načelima građanske demokratije, ljudskim i manjinskim pravima i slobodama i pripadnosti evropskim principima i vrednostima“,

Pozivajući se na pravo na obaveštenost zagarantovano članom 51 Ustava Republike Srbije prema kom „svako ima pravo na pristup podacima koji su u posedu državnih organa i organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja“,

Polazeći od Osnova za vođenje pregovora i zaključivanje Ugovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji (EU) na osnovu kog je spoljnopolitički prioritet Republike Srbije da postane članicom EU i na osnovu kog je ista opredeljena za poštovanje vrednosti na kojima je Unija utemeljena, kao i privrženosti razvoju demokratskog društva zasnovanog na vladavini prava i poštovanju ljudskih i manjinskih prava, principa tržišne ekonomije, kao i izgradnji efikasnih institucija,

Pozivajući se na opredeljenje Vlade Republike Srbije sadržano u Osnovama za vođenje pregovora i zaključivanje Ugovora o pristupanju Republike Srbije EU da proces pregovora o pristupanju EU bude predmet redovnih javnih rasprava, pri čemu je posebno istaknuta uloga privrede i civilnog društva, što će proces evropskih integracija učiniti zajedničkim vlasništvom svih građana,

Imajući u vidu član 25. i član 26 Rezolucije o ulozi Narodne skupštine i načelima u pregovorima o pristupanju Republike Srbije EU prema kojima se naglašava važnost pravovremenog i stalnog informisanja javnosti o evropskim vrednostima, Evropskoj uniji i toku i rezultatima pregovora o pristupanju Republike Srbije EU, te podstiče učešće svih državnih organa i društvenih činilaca u javnim raspravama vezanim za proces pregovora,

Potvrđujući načela civilnog učešća sadržanih u Kodeksu dobre prakse za civilno učešće u procesu odlučivanja koji je donela Konferencija međunarodnih nevladinih organizacija Saveta Evrope, kao što su učešće, poverenje, odgovornost, transparentnost i nezavisnost,

Ističući činjenicu da je razvijeno civilno društvo jedna od pretpostavki i merila demokratije i stabilnosti političkog sistema, a saradnja javne vlasti s građanima i civilnim društvom u stvaranju, sprovođenju i praćenju javne politike jedno od temeljnih obeležja države koja služi svojim građanima,

Uzimajući u obzir složenost procesa pregovora o pristupanju EU, kao i neophodnost prepoznavanja uloga svih aktera u procesu koji bi mogli da daju doprinos da pregovori budu kvalitetniji i delotvotni,

Smatrajući da civilno društvo Srbije treba da ima dvojaku ulogu u procesu pregovora o njenom članstvu u Evropskoj uniji: stručno-savetodavnu i nadzorno-informativnu – da u prvoj ulozi organizacije i pojedinci iz civilnog društva u oblastima svoje stručnosti pružaju podršku državnoj pregovaračkoj strukturi, a da u drugoj nadziru proces pregovora i o njemu obaveštavaju javnost,

Mi, potpisani predstavnici civilnog društva, ovom deklaracijom potvrđujemo želju i spremnost za razvijanje međusobne saradnje i partnerskog odnosa. U cilju unapređenja procesa pregovora o pristupanju Srbije EU:

  • zalagaćemo se za promovisanje transparentnosti i otvorenosti u radu javnih institucija, jasno definisanje odgovornosti i uloga unutar pregovaračke strukture, građansko učešće i partnerstvo javnih institucija i civilnog društva, poštovanje samostalnosti i nezavisnosti organizacija civilnog društva;
  • zahtevaćemo da se u procesu pregovora poštuju i primenjuju institucionalni i pravni mehanizmi za pristup informacijama i dokumentima nastalim u toku pregovaračkog procesa, kako bi kvalitet doprinosa civilnog društva bio na visokom nivou, a građanima bilo omogućeno da razumeju proces i prepoznaju njegove glavne aktere;
  • zagovaraćemo uključivanje predstavnika civilnog društva u izradu i sprovođenje propisa i praćenje javne politike na putu ka članstvu Srbije u EU, zasnovanom na jasno utvrđenim kriterijumima i obrazloženim odlukama;
  • uticaćemo na jačanje mehanizama demokratske kontrole izvršne vlasti i osnaživanje pozicije Narodne skupštine Republike Srbije, čime se učvršćuje legitimitet donetih odluka i  vladavina prava;
  • zalagaćemo se za unapređenje komunikacije vladinih tela i pregovaračke strukture sa civilnim društvom kako bi građani bili bolje informisani o procesu pregovora.


U Beogradu, u Republici Srbiji, 9. maja 2014. godine.