Poglavlje 20 - Preduzetništvo i industrijska politika

Pravna tekovina EU vezana za poglavlje Preduzetništvo i industrijska politika sastoji se od principa i instrumenata politike, koji se uglavnom odražavaju kroz komunikaciju, preporuke i zaključke Saveta, a najveći deo njih sprovodi se na nivou Evropske unije kroz Program za konkurentnost i inovacije. Oni su predmet i konsultacionih foruma  na nivou Evropske unije ili strukturnih razmena dobre prakse. Poglavlje Preduzetništvo i industrijska politika sastoji se i od sektorskih politika. U celini posmatrano, politika EU u oblasti preduzetništva i industrijske politike pod jakim je uticajem strategije Evropa 2020.  

 
Uspostavljanjem opštih principa politike, Evropska unija teži promovisanju stvaranja konkurentnosti kojom se poboljšavaju politika preduzetništva i strategije u oblasti industrije. U skladu sa članom 173 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije, one su usmerene na ubrzanje strukturnih prilagođavanja, podsticanje stvaranja okoline povoljne za pokretanje poslova, domaćih i stranih investicija, promovisanje malih i srednjih preduzeća (SME), kao i preduzetništva i inovacija. Još konkretnije, politiku EU u oblasti malih i srednjih preduzeća karakterišu preporuke u pogledu politike i mehanizmi za preispitivanje zajedničke politike koji su obuhvaćeni Aktom o malim preduzećima (SBA), kao i zajedničkom definicijom malih i srednjih preduzeća.  

Instrumenti politike u oblasti preduzetništva i industrije razrađeni su u okviru Programa Evropske unije za konkurentnost i inovacije (CIP) 2007-2013.  Njegov specifični program pod nazivom Program za preduzetništvo i inovacije (EIP) obezbeđuje finansijsku pomoć preduzećima i kreatorima politike i fokusira se na aktivnosti kojima se  promoviše pristup finansijama, poslovnim službama kao što je Evropska mreža preduzetništva, evropske i nacionalne politike za inovacije, kao i politike za podršku malim i srednjim preduzećima. Važan instrument politike je Direktiva 2011/7/EU o suzbijanju kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama. Deo ovog poglavlja su i programi politike Evropske unije u oblasti svemira, pošto doprinose poboljšanju konkurentnosti EU.   

Kroz sektorske politike u oblasti preduzetništva i industrije, Evropska unija promoviše precizniju analizu konkurentnosti specifičnih sektora i pokretanje specifičnih inicijativa za sektore, kao što su grupe na visokom nivou, forumi vezani za politike, studije i paneli stručnjaka, kao i inicijative za povezivanje. Stvaranje i sprovođenje politike iz oblasti preduzetništva i industrije zahteva odgovarajuće administrativne kapacitete na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, uključujući efikasne procese konsultacija i mehanizme saradnje.

Tok pregovora u poglavlju
Pregovaračka grupa
Dokumenta
Vesti/Članci/Analize