Poglavlje 22 - Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

Pravna tekovina EU vezana za ovo poglavlje sastoji se uglavnom od okvirnih propisa i propisa za sprovođenje, koji ne zahtevaju prenošenje u domaće zakonodavstvo. Njima se definišu pravila za izradu, odobravanje i sprovođenje programa Strukturnih fondova i Kohezionog fonda (Strukturni instrumenti) koji će se odraziti na teritorijalnu organizaciju svake zemlje. O ovim programima se pregovara i dogovara s Komisijom, ali su države članice odgovorne za njihovo sprovođenje. 


Zakonodavni okvir mora da postoji da bi se omogućilo višegodišnje programiranje na nacionalnom i regionalnom nivou i fleksibilnost budžeta, postojanje kapaciteta za sufinansiranje na nacionalnom i lokalnom nivou i obezbedila sigurna i delotvorna finansijska kontrola i revizija intervencija. Države članice moraju generalno poštovati zakonodavstvo EU prilikom izbora i sprovođenja projekata, u oblastima koje se odnose na regionalnu politiku i Strukturne instrumente, kao što su javne nabavke, konkurencija i životna sredina, nediskriminacija i jednakost između muškaraca i žena. Države članice moraju da uspostave institucionalni okvir. Ovo podrazumeva određivanje i osnivanje svih struktura na nacionalnom i regionalnom nivou koje zahtevaju propisi, kao i uspostavljanje sistema za sprovođenje s jasnom definicijom zadataka i odgovornosti uključenih tela. Institucionalni okvir zahteva i uspostavljanje efikasnog mehanizma za međuresorsku koordinaciju, kao i uključivanje i konsultacija sa širokim partnerstvom organizacija prilikom priprema i sprovođenja programa.  

Odgovarajući administrativni kapaciteti moraju se obezbediti u svim relevantnim strukturama. Ovo podrazumeva zapošljavanje i obučavanje kvalifikovanog i iskusnog kadra, kao i uspostavljanje mera za zadržavanje takvog kadra. U tom kontekstu, države članice treba da uspostave neophodno organizaciono uređenje, prilagode postupke i organizacione šeme i pripreme prateća dokumenta. Proces programiranja obuhvata pripremu Nacionalnog strateškog referentnog okvira (NSRO) i niza operativnih programa (OP) uključujući ex-ante procene. Države članice moraju organizovati široka partnerstva za pripremu programskih dokumenata. Moraju osigurati da je uspostavljen paket pripremljenih projekata koji čekaju odobrenje, a koji omogućava potpuno finansijsko sprovođenje programa. Države članice moraće da sprovedu i posebne mere vezane za informisanje i javnost kad je reč o Strukturnim instrumentima. Uspostavljanje sistema za monitoring i evaluaciju podrazumeva uspostavljanje struktura i postupaka za evaluaciju u različitim nadležnim organima, kao i instalaciju sveobuhvatnog i kompjuterizovanog Upravljačkog informacionog sistema (MIS), koji će biti dostupan za upotrebu svim relevantnim organima. Države članice moraju da uspostave posebni okvir za finansijsko upravljanje i kontrolu uključujući reviziju. Ovo podrazumeva određivanje i osnivanje svih struktura koje zahtevaju propisi, kao i uspostavljanje sistema za sprovođenje s jasnom definicijom zadataka i odgovornosti uključenih tela.

Tok pregovora u poglavlju
Pregovaračka grupa
Dokumenta
Vesti/Članci/Analize