Poglavlje 23 - Pravosuđe i osnovna prava

Poglavlje Pravosuđe i osnovna prava čine četiri tematske celine: reforma pravosuđa, antikorupcijska politika, osnovna prava i prava državljana EU. Sadržajno ovo poglavlje se odnosi na ispunjavanje političkih kriterijuma koji su osnovni preduslov daljih integracija. Ispunjavanje uslova iz ovog poglavlja Srbija treba da sprovede brojne reforme i aktivnosti koje imaju direktan uticaj na svakodnevni život građana.

Pravosuđe - Oblast pravosuđa izaziva posebnu pažnju EU imajući u vidu da je stabilan pravosudni sistem neophodan za ostvarivanje vladavine prava. Ova oblast ima četiri podoblasti: nezavisnost, nepristrasnost, profesionalnost-stručnost-efikasnost i reformu pravosuđa. Oblast pravosuđa sadrži najmanje pravne tekovine u ovom pregovaračkom poglavlju, koja se većinom sastoji od standarda koje jedna zemlja mora da ispuni u skladu s modelom unutrašnjeg pravosudnog sistema, kako bi bila u potpunosti usklađena s pravnom tekovinom EU. Da bi zemlja kandidat bila uspešna u reformama u ovoj oblasti, mora ne samo imati potpunu usklađenost pravnih akata, već i merljive ostvarene rezultate u njihovom sprovođenju.

Antikorupcija - Ova oblast će od otvaranja pa do samog zatvaranja pregovora biti predmet pažnje Evropske unije. Pravna tekovina iz ove oblasti sastoji se od niza Konvencija UN i Saveta Evrope, kao i odluka i preporuka Evropskog Saveta. Zemlja kandidat se mora u potpunosti uskladiti s pravnom tekovinom u ovoj oblasti, ali i pokazati spremnost da ostvari vidljive rezultate kako u prevenciji, tako i u borbi protiv korupcije. Najosetljivija pitanja u ovoj oblasti su korupcija u osetljivim oblastima (javne nabavke, zdravstvo, školstvo, pravosuđe, javna administracija i dr.), kao i finansiranje političkih partija.

Osnovna prava - Osnovna prava predstavljaju osnovu svakog civilizovanog društva i pravno uređene države. Njihovo ostvarivanje mora biti garantovano i neometano. Ova oblast sadrži niz konvencija, protokola, povelja i deklaracija koje država kandidat mora uvesti u svoj pravni sistem, a pri tome takođe obezbediti efikasno sprovođenje. Posebnu pažnju izazivaju teme antidiskriminacije, pravo na pravično suđenje, pravo na suđenje u razumnom roku i zaštita ličnih podataka.

Pravo građana EU - Prava građana EU se izdvaja kao posebna oblast prava, gde svaka zemlja kandidat mora obezbediti uslove za ostvarivanje prava državljanima zemalja članica EU. Ovde spadaju pravo glasa i kandidovanja na izborima za Evropski parlament, pravo glasa i kandidovanja za lokalne izbore, pravo slobodnog nastanjivanja na teritoriji EU i diplomatska i konzularna zaštita. Većina pravne tekovine iz ove oblasti su odluke i direktive Evropskog saveta koje većinom stupaju na snagu danom ulaska u EU.


Koja je korist za Srbiju?

• Nezavisno, nepristrasno, efikasno, odgovorno i profesionalno pravosuđe
• Suđenje u razumnom roku
• Borba protiv korupcije
• Puna zaštita ljudskih i manjinskih prava
• Sprečavanje svih oblika diskriminacije
• Stabilan pravni sistem

Da bi ispunila uslove iz ovog poglavlja, Srbija treba da sprovede brojne reforme i aktivnosti koje imaju direktan uticaj na svakodnevni život građana. Ustanovljavanje pouzdanog pravosudnog sistema, u kome će građani moći da zaštite svoja prava i da u optimalnom  roku  dobiju  konačne presude, osnovna je dobit svih aktivnosti koje se preduzimaju u oblasti reforme pravosuđa. Osim toga, uz efikasan pravosudni sistem i efikasnu borbu protiv korupcije, Srbija postaje država koja ima stabilan pravni sistem i pouzdana država koja na taj način privlači strane investitore. Poboljšanje zaštite ljudskih i manjinskih prava svakako utiče na svakog građanina, što je stepen tih prava veći, građanima se omogućava uživanje sve više prava koja su tekovina modernih demokratskih društava. Evropska unija usmerava pažnju i očekuje značajan napredak u oblastima: sprečavanja svih oblika diskriminacije, zaštite prava nacionalnih manjina, poboljšanja položaja Roma, prava LGBTI populacije, ostvarivanja slobode medija, zaštite prava dece, zaštite prava žena, zaštite osoba sa invaliditetom, pristupa pravdi, reforme  zatvorskog  sistema, sprečavanja  torture, zaštite izbeglica i interno raseljenih lica, rešavanja pitanja nestalih lica, zaštite podataka o ličnosti. (Brošura „Pregovaračka poglavlja – 35 koraka ka EU”, EU info-centar i Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU)

Tok pregovora u poglavlju
Pregovaračka grupa
Dokumenta
Vesti/Članci/Analize