Poglavlje 26 - Obrazovanje i kultura

Poglavlje 26 obuhvata oblast obrazovanja, obuke, programe za mlade i kulturu. Ove oblasti su u nadležnosti država članica Evropske unije koje ih sprovode u duhu saradnje i dobrovoljnih merila. Ugovorom o funkcionisanju EU nalaže se da Unija podstiče saradnju između država članica, kao i da pomaže i dopunjuje njihove aktivnosti, pri tom poštujući njihovu nadležnost za sadržaj nastave, organizaciju sistema obrazovanja i stručnog osposobljavanja, kao i njihovu nacionalnu i regionalnu kulturološku raznolikost.

Značaj Poglavlja 26 - Obrazovanje i kultura se ogleda u činjenici da je u razvijenim ekonomijama EU prepoznato da je glavni razvojni resurs ljudski kapital, a njegov kvalitet prvenstveno zavisi od ponude odgovarajućeg obrazovanja i obuke. Lisabonskom strategijom, iz 2000, Evropski savet je postavio za cilj da EU postane najkonkurentnija i najdinamičnija privreda utemeljena na znanju, sposobna za održivi ekonomski rast, s većim mogućnostima zapošljavanja, boljim poslovima i većom socijalnom kohezijom. Pravni okvir, u kojem su smernice za kreiranje društva znanja u EU, manifestuje se kroz veliki broj dokumenata EU (Bolonjska deklaracija, Lisabonska strategija, Kopenhaška deklaracija itd.).

Evropska unija se danas koristi otvorenom metodom koordinacije u usklađivanju obrazovnih politika. To je način kojim se šire najbolje prakse i postiže veće približavanje na putu prema najvažnijim ciljevima EU. Ova metoda omogućava okvir za saradnju zemljama članicama, tj. približavanje nacionalnih politika i ostvarivanje ciljeva koje su svi prihvatili.

Za vrednovanje obrazovanja i stečenih veština uspostavljen je Evropski kvalifikacioni okvir kao alat prevođenja i međunarodnog poređenja kvalifikacija pojedinaca, radi njihove procene na tržištu rada.

Program „Obrazovanje i obuka 2020“ je novi strateški okvir za evropsku saradnju u obrazovanju i obuci koji se zasniva na prethodnom programu „Obrazovanje i osposobljavanje 2010“. On pruža zajedničke strateške ciljeve za države članice, uključujući i niz principa za postizanje ovih ciljeva kao i zajedničke radne metode. Glavni cilj okvira jeste podrška državama članicama u daljem razvijanju njihovih sistema obrazovanja i obuke. Ovi sistemi bi trebalo da pruže bolja sredstva svim građanima za realizovanje njihovih potencijala kao i da obezbede održiv ekonomski rast i mogućnost zapošljavanja. Okvir bi takođe trebalo da uzme u obzir celokupan spektar sistema obrazovanja i obuke u svetlu perspektive doživotnog učenja koji pokriva sve nivoe i kontekste (uključujući neformalno i neobavezno učenje).

Zajednički ciljevi za politike mladih Evropske unije definisani su u Strategiji Evropske unije za mlade (2010-2018). Strategija EU za mlade je osmišljena u cilju stvaranja jednakih mogućnosti obrazovanja i učešća na tržištu rada za mlade ljude širom Evrope, kao i njihovog podsticanja da postanu aktivni građani društva. Strategija se sprovodi kroz saradnju sa zemljama članicama, strukturirani dijalog, omladinski rad i promoviše proaktivno učešće mladih u svim strukturama evropskog društva, povećanje njihove mobilnosti i interakcije kroz podršku razmjena, inicijativa i aktivnosti u polju delovanja mladih.

Cilj zajedničke politike u oblasti kulture nije da harmonizuje kulturne identitete, već da zaštiti i unapređuje bogatstvo evropske kulture. Konvencija UNESCO-a o zaštiti i podsticanju raznolikosti kulturnog izraza iz 2005. godine, koju su članice EU ratifikovale, predstavlja glavnu komponentu pravnih tekovina Evropske unije. Saopštenjem Komisije o Evropskoj agendi za oblast kulture u globalizovanom svetu uveden je strukturni dijalog sa sektorom za kulturu i otvoreni metod saradnje, kako bi se postigla tri zajednička skupa ciljeva: kulturološka raznolikost i interkulturalni dijalog; kultura kao katalizator za kreativnost; i kultura kao ključna komponenta u međunarodnim odnosima.

U oblasti obrazovanja, osposobljavanja i mladih, države članice treba da imaju zakonski, administrativni i finansijski okvir, kao i postojeće neophodne kapacitete za sprovođenje kako bi se omogućilo dobro upravljanje programima.

Tok pregovora u poglavlju
Pregovaračka grupa
Dokumenta
Vesti/Članci/Analize