Pregovaračka struktura Crne Gore

Struktura za pregovore o pristupanju Republike Crne Gore Evropskoj uniji uspostavljena je Odlukom Vlade za Uspostavljanje strukture za pregovore o pristupanju Crne gore Evropskoj uniji od 2. februara 2012. godine.

Odlukom je uspostavljena sledeća pregovaračka struktura:

  • Kolegijum za pregovore
  • Državna delegacija
  • Pregovaračka grupa
  • Radne grupe
  • Kancelarija glavnog pregovarača
  • Sekretarijat pregovaračke grupe

Preuzeto sa sajta Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Vlade Republike Crne Gore

Kolegijum za pregovore kao radnom telo Vlade Republike Crne Gore raspravlja o svim pitanjima u vezi s pregovorima. Kolegijum za pregovore razmatra predloge pregovaračkih pozicija i nakon sprovedene procedure u nadležnom radnom telu Skupštine Crne Gore, dostavlja ih Vladi na usvajanje.

Državna delegacija vodi neposredne političke razgovore i pregovore sa državama članicama i institucijama EU i odgovorna je za uspešno odvijanje pregovora po svim pregovaračkim poglavljima. Državna delegacija odgovara za svoj rad Vladi i deluje u skladu sa smernicama za pregovore koje usvaja Vlada. Državna delegacija podnosi Vladi izveštaj o stanju pregovora nakon svakog sastanka međuvladine konferencije između Crne Gore i država članica EU na ministarskom nivou, kao i posebne izveštaje, ukoliko to Vlada zatraži.

Pregovaračka grupa zadužena je za stručni i tehnički nivo pregovora sa institucijama i državama članicama Evropske unije, po svim pregovaračkim poglavljima. Pregovaračka grupa razmatra i utvrđuje predloge pregovaračkih pozicija i za svoj rad odgovara šefu Državne delegacije i Vladi. Pregovaračka grupa vrši poslove u skladu sa smernicama i instrukcijama šefa Državne delegacije. Pregovaračka grupa šefu Državne delegacije i Vladi podnosi izveštaje o stanju pregovora nakon svakog sastanka međuvladine konferencije, kao i posebne izveštaje, ukoliko to šef Državne delegacije i Vlada zatraže.

Radne grupe učestvuju u analitičkom pregledu i oceni usklađenosti zakonodavstva Crne Gore sa pravnom tekovinom Evropske unije (screening), kao i u izradi predloga pregovaračkih pozicija, uz podršku organa državne uprave i drugih organa i institucija.

Kancelarija glavnog pregovarača obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe glavnog pregovarača. Zbog specifičnosti poslova glavnog pregovarača, poslovi se vrše u Vladi i u Misiji Crne Gore pri Evropskoj uniji. Radom Kancelarije glavnog pregovarača rukovodi šef Kancelarije, po nalogu glavnog pregovarača.

Sekretarijat Pregovaračke grupe koordinira zadatke i poslove koji proizlaze iz pregovora o pristupanju Crne Gore EU, priprema analitički pregled i ocenu usklađenosti zakonodavstva Crne Gore sa pravnim tekovinama EU i izrađuje izveštaje o toku analitičkog pregleda i ocene usklađenosti zakonodavstva Crne Gore s pravnim tekovinama EU, kao i izveštaje o toku pregovora. Takođe, Sekretarijat vrši tehničku obradu i priprema osnovu za rad radnih grupa za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima, tehničku pripremu predloga pregovaračkih pozicija, pripremu sastanaka Državne delegacije i Pregovaračke grupe i koordinira korišćenje baze podataka za praćenje pregovora. Sekretarijat vrši i druge administrativno-tehničke poslove u vezi s pregovorima prema nalogu glavnog pregovarača i sekretara Pregovaračke grupe.

 

Crna Gora - najznačajnija dokumenta za proces pristupanja EU:

Odluka o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore EU
Pregovaračka struktura Crne Gore

Pregovarački okvir EU sa Republikom Crnom Gorom

Najnovije vesti