Dokumenta Republike Srbije

Opis dokumenta

Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina EU (NPAA) predstavlja detaljan, višegodišnji plan usklađivanja nacionalni propisa sa propisima EU. Izrađen je tako da povezuje evropsko zakonodavstvo i domaći pravni poredak kako bi se u svakom trenutku pratili tempo, obim i kvalitet tog usklađivanja. Pravo EU podeljeno je u skladu sa nadležnošću državnih organa, čime je omogućeno i redovno planiranje i praćenje njihovih zakonodavnih aktivnosti. Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina EU za period 2013–2016. godine predstavlja nastavak Nacionalnog programa za integraciju (NPI), koji je realizovan u periodu od 2008. do 2012. i obezbeđuje kontinuitet procesa usklađivanja zakonodavstva. Ovaj dokument je revidiran nakon nove faze u procesu pristupanja Srbije EU – otpočinjanja pregovora o članstvu i stupanja na snagu SSP. Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina EU (2014–2018) oslikava detaljne planove u vezi sa svim obavezama koje Srbija treba da realizuje kako bi ispunila kriterijume za članstvo U EU.

Ovaj dokument predstavlja najbolji instrument za objedinjavanje svih reformskih procesa koji se paralelno vode i omogućava njihovo višegodišnje i sistematsko praćenje. Otvaranjem pregovora, NPAA postaje dokument čija je svrha da se prate rezultati pregovora i dokument kojim Vlada Srbije utvrđuje planove za ispunjavanje obaveza preuzetih u pregovorima (program rada Vlade Srbije za narednu godinu u oblasti evropskih integracija). NPAA omogućava praćenje zakonodavnog procesa koji je Vlada sama definisala.

Važno je napomenuti da ovaj plan prati dinamiku pristupnih pregovora sa EU i revidira se na godišnjem nivou, u skladu sa ostvarenim koracima u procesu pregovora o članstvu. Ministarstvo za evropske integracije, kao i u slučaju NPI, priprema Izveštaje o sprovođenju plana na tromesečnom nivou i dostavlja ih Vladi na razmatranje i odlučivanje.

Sadržaj dokumenta

Osnovni delovi dokumenta prate strukturu tri kriterijuma za članstvo iz Kopenhagena – politički i ekonomski kriterijum i sposobnost države da preuzima obaveze iz članstva. Za svaki od ova tri navedena dela dokumenta, sadržaj dokumenta prati pregled trenutnog stanja, zatim prioritete za tekuću godinu u pogledu usklađivanja zakonodavstva, administrativnih kapaciteta, mera za sprovođenje prioriteta, mera planiranih za period 2014–2016, obaveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Prelaznog trgovinskog sporazuma, kao i pregled aktuelne i planirane inostrane razvojne pomoći Republici Srbiji.
Struktura dokumenta Struktura Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina EU uključuje tri osnovna dela dokumenta i dva priloga.
1) Politički kriterijumi;
2) Ekonomski kriterijumi;
3) Sposobnost preuzimanja obaveza iz članstva;
Prilog A – Plan usklađivanja zakonodavstva RS sa pravnim tekovinama EU i pregled mera za sprovođenje;
Prilog B – Preliminarna lista pravnih propisa Evropske unije koji će biti prevedeni u toku 2014. godine;
 Ugovorne strane Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina EU (2013–2016) usvojen je februara 2013. godine. Plan prve revizije NPAA usvojen je decembra 2013. godine. Revidirani Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina EU (2014–2018) usvojen je jula 2014. godine. Treći, revidirani Nacionalni plan za usvajanje pravnih tekovina EU (2018-2021) usvojen je u martu 2018. godine. 

Datum usvajanja / stupanja na snagu

SSP i prateći Prelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima (PTS) između Republike Srbije i EU potpisan je 29. aprila 2008. godine. Narodna skupština Republike Srbije ratifikovala je SSP 9. septembra 2008. godine. Nakon što su SSP ratifikovali EP i parlamenti svih 27 država članica EU, Savet je potvrdio SSP u ime EU i on je stupio na snagu 1. septembra 2013. godine.
Izvor

Treći revidirani nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (NPAA)

Drugi revidirani nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (NPAA)

Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (NPAA)

Opis i sadržaj dokumenta

Izveštaji o sprovođenju Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina EU, koje priprema Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije, daju tromesečni presek stanja u pogledu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU. Ovi izveštaji sadrže informaciju koliko propisa je usvojeno prema planu iz NPAA i daju procenat ispunjenosti obaveza Republike Srbije, koji se radi na osnovu postavljenih prioriteta za tekuću godinu u Nacionalnom programu za usvajanje pravnih tekovina EU. Važno je napomenuti da se izveštajima ne meri kvalitet propisa donetih radi ispunjavanja obaveza iz NPAA, kao ni stepen njihove implementacije.

Budući da se o sprovođenju NPAA izveštava kvartalno, Narodna skupština Republike Srbije, ali i predstavnici civilnog društva i zainteresovane javnosti, mogu podrobno da prate kako Vlada izvršava plan koji je sama usvojila i da zahtevaju korekcije plana ili ulaganje dodatnih napora radi ispunjavanja plana.
Struktura dokumenta

Izveštaji o sprovođenju Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije obuhvataju četiri dela:

1) Rezime (procenat ispunjenosti obaveza iz NPAA Vlade Republike Srbije i u celosti za dati period izveštavanja);
2) Analiza ispunjenosti zakonodavnih aktivnosti za dati period izveštavanja (Zakoni, Akti koje usvaja Vlada, Akti koje usvajaju ministarstva i Unapred ispunjene obaveze);
3) Rezime podataka o sprovođenju NPAA za dati period izveštavanja;
4) Tabelarni prikaz analize ispunjenosti zakonodavnih aktivnosti za dati period izveštavanja pojedinačno po obavezama organa državne uprave.
Nosilac dokumenta Vlada Republike Srbije
Datum usvajanja Kancelarija za evropske integracije (od juna 2017. godine Ministarstvo za evropske integracije) priprema izveštaje o sprovođenju plana na tromesečnom nivou i dostavljati ih Vladi radi razmatranja i odlučivanja. Raspored i vremenski period koji obuhvataju izveštaji o sprovođenju NPAA su: I tromesečje (januar–mart); II tromesečje (april–jun); III tromesečje (jul–septembar) i IV tromesečje (oktobar–decembar).

Izvor

Izveštaj za jul - septembar 2019. možete da preuzmete ovde.
Izveštaj za april - jun 2019. možete da preuzmete ovde.
Izveštaj za januar - mart 2019. možete da preuzmete ovde.

Izveštaj za oktobar - decembar 2018. možete da preuzmete ovde

Izveštaj za jul - septembar 2018. možete da preuzmete ovde.

Izveštaj za april - jun 2018. možete da preuzmete ovde.

Izveštaj za januar - mart 2018. godine možete da preuzmene ovde

Izveštaj za oktobar - decembar 2015. možete da preuzmete ovde.

Izveštaj za jul - septembar 2015. možete da preuzmete ovde.

Izveštaj za januar - jun 2015. možete da preuzmete ovde.

Izveštaj za jul - decembar 2014 možete da preuzmete ovde.

Izveštaj za januar – jun 2013, možete da preuzmete ovde.

Izveštaj za jul - septembar 2013. možete da preuzmete ovde

Izveštaj za oktobar - decembar 2013. možete da preuzmete ovde.