Godišnji izveštaj EU o ljudskim pravima i demokratiji: Postojano i efikasno sprovođenje zakona i politika u Srbiji preko potrebno
Arhiva: U fokusu

Godišnji izveštaj EU o ljudskim pravima i demokratiji: Postojano i efikasno sprovođenje zakona i politika u Srbiji preko potrebno

07.06.2018.

Savet EU je 28. maja 2018. godine usvojio godišnji izveštaj EU o ljudskim pravima i demokratiji u svetu u 2017. godini.

Tokom 2017. godine, ljudska prava su ostala u žiži spoljnih aktivnosti Evropske unije, a EU je ponovo potvrdila ulogu vodećeg svetskog glasnogovornika promocije i zaštite ljudskih prava.

EU je nastavila da se čvrsto protivi svim nepravednim restrikcijama prava na slobodu mirnog okupljanja i slobodu udruživanja, uprkos nastavljanju jakih reakcija protiv civilnog društva tokom 2017. godine. EU je snažno podržavala formiranje platformi za nevladine organizacije i branitelje ljudskih prava kroz bilateralne dijaloge, uključujući dijaloge o ljudskim pravima, finansijsku podršku i kroz multilateralne forume.

Prošla, 2017. Godina, takođe je bila prekretnica u radu EU na svetskoj sceni u pogledu prava deteta kroz ažuriranje smernica za promociju i zaštitu prava deteta čija je prva verzija napisana 2007. godine.

Godišnji izveštaj za 2017. godinu prikazuje napore EU, uključujući i njenu mrežu delegacija u svetu, u promovisanju i zaštiti univerzalnosti ljudskih prava širom sveta. Za razliku od prethodnih godina, ovaj izveštaj ne uključuje geografski presek sa konkretnim primedbama za sve treće zemlje, ali ažurirane informacije o ljudskim pravima u svakoj pojedinačnoj državi mogu se naći na internet strani Evropske službe za spoljne poslove (EEAS) i stranama delegacija.

Srbija

U izveštaju „Ažurirani podaci o ljudskim pravima i demokratiji za države u 2017. godini” o Srbiji se navodi:

„Pravni i institucionalni okvir za poštovanje ljudskih prava je uspostavljen. Ipak, postojano i efikasno sprovođenje zakona i politika u zemlji je preko potrebno. Pored toga što treba da uloži ozbiljne napore za poštovanje slobode izražavanja, Srbija treba i da osnaži institucije koje se bave ljudskim pravima  i garantuje njihovu nezavisnost, da preduzme akcije za zaštitu prava diskriminisanih grupa, uključujući lezbejsku, gej, biseksualnu, transrodnu i interseksualnu (LGBTI) populaciju, osobe sa invaliditetom, osobe sa HIV/sidom i druge ranjive grupe, zatim da podigne prioritet pravima deteta, razvije sveobuhvatan pristup zaštiti nacionalnih manjina kroz postojano sprovođenje postojećeg akcionog plana za nacionalne manjine širom zemlje  i izmenom pravnog okvira uspostavljanjem inkluzivnog i efikasnog procesa, te da efikasno sprovede i nadgleda strategiju i akcioni plan za inkluziju Roma.

U 2017. godini, EU je nastavila da sprovodi različite projekte u okviru IPA programa usmerene na podršku antidiskriminatornih politika i poboljšanja položaja ranjivih grupa, uključujući Rome, izbeglice i unutrašnje raseljena lica. Tokom 2017. u pogledu inkluzije Roma, nekoliko je projekata bilo u toku, ukupne vrednosti 11,4 miliona evra. U junu 2017, tvining projekat – Podrška poboljšanju ljudskih prava i nulte tolerancije prema diskriminaciji – priveden je kraju. Projekat je trajao 20 meseci, a ukupna vrednost bila je 1,2 miliona evra.

U kontekstu programa Podrška civilnom društvu, dodeljeno je deset grantova organizacijama civilnog društva u decembru 2017, ukupne vrednosti 2,3 miliona evra. Deset projekata koji su finansirani u okviru programa Podrška civilnom društvu  2015. Godine, ukupne vrednosti 3,5 miliona evra, sprovedeni su

u 2017. godini. Podrška u vidu dugoročnih grantova, koji uključuju stvaranje kapaciteta za građanske organizacije, povećaće efikasnost organizacija  civilnog društva u Srbiji kada se radi o sprovođenju inicijativa usmerenih na vladavinu prava, regionalnu saradnju i učestvovanje civilnog društva u procesu pregovaranja u Srbiji i monitoringu politika.

Finansiranje za devet projekata u okviru programa Evropski instrumenti za demokratiju i ljudska prava (EIDHR), ukupne vrednosti 1,75 miliona evra, potpisano je u decembru 2017. godine. Ovi projekti su u potpunosti usmereni na zaštitu manjina, prava LGBTI osoba, rodnu ravnopravnost, prava dece i prava osoba sa invaliditetom, sprečavanje mučenja i zaštitu branitelja ljudskih prava.

Izvor: europa.rs