Srbija otvorila prva poglavlja
Arhiva: U fokusu

Srbija otvorila prva poglavlja

15.01.2016.

Skoro dve godine nakon formalnog pokretanja pristupnih pregovora sa EU, Srbija je 14. decembra 2015. otvorila prva dva poglavlja u pristupnim pregovorima: Poglavlje 32 (posvećeno finansijskom nadzoru) i Poglavlje 35 (posvećeno normalizaciji odnosa sa Prištinom).

Otvaranje pojedinačnih pregovaračkih poglavlja daće novi kvalitet i značaj procesu pregovora. Naime, sa otvaranjem pregovora po poglavljima počinje proces prilagođavanja prava i prakse specifičnim zahtevima za članstvo u velikom broju oblasti. Svaki aspekt života građana Srbije će početi da se menja kako se zemlja bude prilagođavala zahtevima pravnih tekovina EU.

_________________________________________

Tok pregovora u Poglavlju 32

Eksplanatorni skrining održan je 17. oktobra 2013.
Bilateralni skrining održan je 26. novembra 2013. (dokumenta nisu dostupna)

Izveštaj o skriningu za Poglavlje 32 usvojen je 23. maja 2014.

Pregovaračka pozicija Srbije za Poglavlje 32 usvojena je 25. jula 2015.
Zajednička pozicija EU za Poglavlje 32 usvojena je 2. decembra 2015.

_________________________________________

Tok pregovora u Poglavlju 35

Eksplanatorni skrining održan je 22. januara 2014. (dokumenta nisu dostupna)
Bilateralni skrining održan je 22. januara 2014. (dokumenta nisu dostupna)

Izveštaj o skriningu za Poglavlje 35 (dokument nije dostupan).

Pregovaračka pozicija Srbije za Poglavlje 35 (dokument nije dostupan)
Zajednička pozicija EU za Poglavlja 35 usvojena je 30. novembar 2015.

__________________________________________

Poglavlje 32 ─ Pregovaračka pozicija Srbije

Srbija ne traži trajna izuzeća ili prelazne periode za sprovođenje pravnih tekovina i primenjivih standarda u okviru ovog poglavlja. U delu koji se odnosi na zakonodavni i institucionalni okvir Srbija definiše i navodi pravni okvir koji definiše sledeće oblasti u okviru politike finansijskog nadzora: internu finansijsku kontrolu u javnom sektoru (IFKJ), eksternu reviziju, zaštitu finansijskih interesa EU i zaštitu evra od falsifikovanja. 

U delu pregovaračke pozicije koji se odnosi na usklađivanje zakonodavnog i institucionalnog okvira sa pravnim tekovinama EU, ističe se potreba za ulaganjem dodatnog napora u primeni principa interne finansijske kontrole u javnom sektoru u skladu sa uspostavljenim zakonskim okvirom i jačanje veze između IFKJ i drugih reformi upravljanja javnim finansijama. To treba da reši nova strategija razvoja IFKJ za period 2015─2019. Ovaj dokument predstavlja plan za uspostavljanje i razvoj sveobuhvatnog i efikasnog sistema interne finansijske kontrole u javnom sektoru, sa ciljem dobrog upravljanja i zaštite javnih sredstava, bez obzira na njihov izvor i radi usaglašavanja sa zahtevima iz Poglavlja 32 za vođenje pregovora o pridruživanju EU.

Glavne oblasti daljeg strateškog razvoja na koji će se Srbija usredsrediti kada je u pitanju eksterna revizija su: povećanje broja državnih revizora, povećanje broja revizija, povećanje ukupnog iznosa revidiranih javnih sredstava i proširenje obuhvata subjekata revizije; unapređenje kvaliteta revizije i obezbeđivanje kontrole kvaliteta revizije u skladu sa ISSAI okvirom; unapređenje postupka programiranja, planiranja i sprovođenje revizija; obezbeđivanje postojanja efikasnog sistema za izveštavanje i praćenje primene preporuka DRI i unapređenje unutrašnje organizacije institucije.

Srbija planira da u daljem  toku pristupanja EU sprovede niz mera i aktivnosti u cilju jačanja zaštite finansijskih interesa EU: potpisivanje Sporazuma o administrativnoj saradnji između Ministarstva finansija i OLAF-a, dalja integracija sistema za finansijsko upravljanje i kontrolu i sistema za upravljanje sredstvima predpristupne pomoći EU, odnosno jedinstveno sistematsko upravljanje svim sredstvima u Republici Srbiji, u skladu sa relevantnim zahtevima i propisima EU kojima se obezbeđuje odgovorno i zakonito upravljanje sredstvima EU.

Kada je u pitanju zaštita evra od falsifikovanja Srbija je preuzela aktivnosti da potiše i ratifikuje Ženevsku konvenciju o suzbijanju falsifikovanja valuta. Srbija planira da nastavi sa učešćem u programu Pericles, kao i da dalje sarađuje sa Evropskom komisijom, Evropskom centralnom bankom i centralnim bankama država članica.

Poglavlje 32 ─ Zajednička pozicija EU

U uvodnom delu zajedničke pregovaračke pozicije EU se poziva na pregovarački okvir koji je predstavljen Srbiji na Prvoj međuvladinoj konferenciji i načelima sadržanim u njemu i ističe obavezu koju je država preuzela kada se obavezala na prihvatanje pravnih tekovina EU u datom pregovaračkom poglavlju.

U sadržajnom delu zajedničke pregovaračke pozicije EU konstatuje nivo usklađenosti Srbije sa pravnim tekovinama EU kada je u pitanju interna finansijska kontrola u javnom sektoru (IFKJ), eksterna revizija, zaštita finansijskih interesa EU i zaštita evra od falsifikovanja.

Imajući u vidu trenutnu situaciju u pogledu pripremljenosti Srbije, EU napominje da Poglavlje 32 može privremeno da se zatvori tek kada se EU saglasi da su ostvarena sledeća merila:

• Srbija treba da izmeni pravni okvir kako bi obezbedila koherentnost zakonodavstva u oblasti IFKJ, sprovodi zakonodavstvo u oblasti IFKJ, kao i osnovne politike, i obezbedi dovoljne administrativne kapacitete na centralnom i lokalnom nivou, u fondovima za socijalno osiguranje i u javnim preduzećima. Srbija treba da osigura da funkcija centralizovane budžetske inspekcije bude usklađena sa zahtevima IFKJ.

Državna revizorska institucija treba da funkcioniše u skladu sa standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI), uključujući finansijsku, funkcionalnu i institucionalnu nezavisnost, sprovođenje finansijske revizije i revizije svrsishodnosti i obezbeđujući dovoljne administrativne kapacitete.

• Srbija treba da obezbedi delotvornu i efikasnu koordinaciju aktivnosti za suzbijanje nepravilnosti i prevara i saradnju sa Komisijom kako bi garantovala izvršavanje budućih obaveza. Srbija u nacionalnom zakonodavstvu treba da obezbedi postojanje obaveze čuvanja dokaza i sveobuhvatnu pravnu osnovu i dovoljan operativni kapacitet za svoju nacionalnu jedinicu za koordinaciju suzbijanja zloupotrebe i prevara. Srbija treba da pokaže rezultate primene (track record), u saradnji sa Komisijom u vezi sa prijavljenim nepravilnostima i istragama koje se odnose na fondove EU.

• Srbija treba da ratifikuje i sprovodi međunarodnu Ženevsku konvenciju o suzbijanju falsifikovanja valuta iz 1929. godine, uskladi svoje zakonodavstvo sa pravnim tekovinama EU o proveri autentičnosti kovanica evra i postupanju sa kovanicama evra koje nisu podobne za opticaj i o proveri autentičnosti novčanica evra. Srbija treba da obezbedi dovoljne administrativne kapacitete u centru za tehničku analizu.

Praćenje napretka ostvarenog u usklađivanju sa pravnim tekovinama EU, kao i u njihovom sprovođenju, nastaviće se tokom trajanja pregovora. Konačna ocena usklađenosti zakonodavstva Srbije sa pravnim tekovinama EU i njenog kapaciteta za sprovođenje može se doneti tek u kasnijoj fazi pregovora. Osim toga, EU podseća da će možda biti novih pravnih tekovina EU u periodu do završetka pregovora.