Inicijativa „Progovori o pregovorima“

Beogradska otvorena škola (BOŠ) pokrenula je inicijativu „Progovori o pregovorima“ 2013. godine. Osnovni cilj ove Inicijative jeste da doprinese evropeizaciji Srbije kroz promociju transparentnog i odgovornog procesa vođenja pregovora o pristupanju Evropskoj uniji (EU) zasnovanog na dijalogu i partnerskoj saradnji civilnog društva i javnih vlasti.

U cilju informisanja javnosti o procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije EU kreirali smo veb portal i pokrenuli mesečni elektronski bilten „Progovori o pregovorima“. O procesu evropskih intregracija Srbije javnost informišemo i putem mobilne android aplikacije „Evropa za poneti".

U okviru inicijative do sada su realizovane sledeće aktivnosti i postignuti rezultati:

 • sprovedeno onlajn istraživanje za mapiranje OCD i drugih zainteresovanih strana u procesu pregovora o pristupanju sa EU;
 • izrađena analiza rezultata istraživanja „Mapiranje organizacija civilnog društva (OCD), profesionalnih i strukovnih udruženja, akademske javnosti, medija i drugih zainteresovanih strana u procesu pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj Uniji";
 • Izrađena i objavljena baza od preko 350 identifikovanih zainteresovanih aktera da prate proces pregovora o pristupanju Srbije EU;
 • izrađena Deklaracija o zajedničkoj platformi civilnog društva za praćenje procesa pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji koju je podržalo 120 organizacija civilnog društva (spisak organizacija/institucija/koalicija/mreža potpisnica Deklaracije možete pogledati ovde);
 • izrađeni pozicioni papiri „Mesto i uloga civilnog društva u aktivnom praćenju procesa pregovora“ i „Pristup informacijama kao osnova za kvalitetan doprinos zainteresovane javnosti u procesu pregovora“; 
 • osnaženi su kapaciteti predstavnika više od 100 organizacija civilnog društva za učešće u proces pregovora o pristupanju Srbije EU;
 • produbljena znanja među aktivistima civilnog društva na lokalnom nivou o značaju uključivanja u pregovarački proces, povećano učešće civilnog društva i njegov kapacitet za zastupanje interesa lokalnih zajednica u procesu usvajanja i primene pravnih tekovina (individualne konsultacije sa OCD sa lokalnog nivoa; unapređena saradnja lokalnih samouprava i civilnog društva, formirana 3 lokalna tima OCD za podršku procesa pregovora za južnu i jugozapadnu Srbiju: Niš, leskovac i Požega, ojačani kapaciteti OCD i drugih aktera uključenih u rad timova za podršku procesu pristupnih pregovora za informisanje i praćenje procesa pristupnih pregovora, unapređeni kapaciteti udruženja iz jugozapadne Srbije za učešće u procesima donošenja odluka i zagovaranje interesa lokalnih zajednica u procesu pristupanja Srbije EU);
 • preneta su iskustva i primeri dobre prakse iz Crne Gore za učešće civilnog društva u procesu pregovora sa EU;
 • formirana je Koalicija 27, sa zadatkom da prati transparentnost procesa pregovora sa EU, te kreiranje i sprovođenje politike životne sredine;
 • Koalicija 27 redovno izrađuje prilog za Izveštaj o napretku Republike Srbije, u oblasti životne sredine i klimatskih promena, kao i nezavisne izveštaje;
 • članice Koalicije 27 aktivno su uključene u proces izrade propisa i redovno učestvuju na javnim događajima gde se razmatraju najvažnija pitanja iz oblasti zaštite životne sredine. Predstavnici BOŠa, kao članice Koalicije, uključeni su u dve radne grupe za izradu zakona i u sektorska radna podgrupa pregovaračke grupe 27 za izradu pregovaračke pozicije za Direktivu o industrijskim emisijama (IED) i Direktivu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja (IPPC);
 • Koalicija 27 je izradila komentare na nacrte zakona u oblasti zaštite životne sredine i učestvovala u radu Odbora za zaštitu životne sredine Narodne skupštine;
 • unapređeni unutrašnji kapaciteti Koalicije 27 za  monitoring napretka u usvajanju i sprovođenju pravnih tekovina EU u oblasti zaštite životne sredine unapređena saradnja sa udruženjima;
 • uspostavljena saradnja sa novim udruženjima koja su se priključila Koaliciji 27;  
 • unapređena transparentnost procesa pregovora, što je rezultiralo u konkretnom slučaju da odgovorne institucije objave izveštaje o eksplanatornim skrininzima. Objavljeni i javnosti dostupni izveštaji o sprovođenju Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina EU (NPAA) za period do septembra 2015. nakon upućenih zahteva za pristup informacijama od javnog značaja;
 • urađena analiza dosadašnjih aktivnosti u procesu pregovora o pristupanju Srbije EU i pripremljen izveštaj „Pregovori o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji – između principa i prakse“;
 • izrađen „Vodič za praćenje procesa pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji“, a zatim i izmenjen, dopunjen i publikovano drugo izdanje Vodiča za praćenje procesa pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji“;
 • redovna izrada doprinosa za Izveštaj o napretku Srbije u procesu evropskih integracija u saradnji sa partnerima i organizacijama sa lokalnog nivoa - izrađen je doprinos za Izveštaj Evropske komisije o Srbiji u procesu evropskih integracija za 2014, 2015 i 2016. godinu;
 • unapređena komunikacija i saradnja između predstavnika civilnog društva koje aktivno prati proces pregovora o pristupanju Srbije EU – na konsultativnim sastancima, tematskim panelima i radionicama učestvovali predstavnici svih mreža i koalicija za praćenje procesa pregovora;
 • izrađena preporuka i predata molba za pokretanje predloga za izmenu pravnog akta Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti radi sprovođenja i unapređenja prava na pristup informacijama od javnog značaja u procesu pregovora o pristupanju. Propisi na koje se ova molba odnosi jesu: Zaključak kojim se usmerava i usklađuje rad organa državne uprave u procesu izrade pregovaračke pozicije (Službeni glasnik RS, br. 71/2015 od 14.08.2015.) i Zaključak kojim se usmerava i usklađuje rad organa državne uprave u procesu skrininga (Službeni glasnik RS, br. 72/2015 od 19.08.2015.). Nakon podnete inicijative je usledio zahtev za ocenu ustavnosti od strane Saveta za borbu protiv korupcije (http://bit.ly/2b0LeVq) i reakcije Poverenika (http://bit.ly/2bs47T5);
 • izmenjena Uredba o kancelarijskom poslovanju iz koje je izbrisana odredba o označavanju pojedinih akata oznakom „SLUŽBENO“;
 • izrađena analiza Izveštaja Evropske komisije o Srbiji u procesu evropskih integracija za 2016. godinu;
 • izrađena baza planiranih zakona i podzakonskih akata predviđenih da Vlada/resorno ministarstvo utvrdi/usvoji predlog u periodu do 31. decembra 2018. godina na osnovu NPAA-a;
 • povećana vidljivost i zastupljenost teme pristupnih pregovora u medijima;
 • unapređena informisanost građana o procesu pristupnih pregovora (unapređen i redovno ažuriran sadržaj na veb portalu „Progovori o pregovorima, priređeno i objavljeno 26 brojeva mesečnog elektronskog biltena „Progovori o pregovorima" i unapređena i redovno ažurirana mobilna android aplikacija „Evropa za poneti").

Sprovedene aktivnosti u okviru inicijative podržala je Fondacija za otvoreno društvo Srbija. Rad Beogradske otvorene škole podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.