Postignuća

 • osnaženi su kapaciteti predstavnika više od 100 organizacija civilnog društva za učešće u pregovorima o pristupanju Srbije EU;

 • mesečni elektronski Bilten „Progovori o pregovorima“ se šalje na preko 2000 adresa četiri godine unazad;   
 • izrađena četiri doprinosa za Izveštaj o napretku Srbije u procesu evropskih integracija u saradnji sa partnerima i organizacijama sa lokalnog nivoa – doprinosi su izrađeni za Izveštaj Evropske komisije o Srbiji u procesu evropskih integracija za 2014, 2015, 2016 i 2018. godinu;

 • povećana vidljivost i zastupljenost teme pristupnih pregovora u medijima;
 • izrađen „Vodič za praćenje procesa pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji“, a zatim i izmenjen, dopunjen i publikovano drugo izdanje „Vodiča za praćenje procesa pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji“;

 • podržana izrada pozicionih papira organizacija koje prate pregovore o pristupanju Srbije EU u svojim lokalnim zajednicama „Mesto i uloga civilnog društva u aktivnom praćenju procesa pregovora“ i „Pristup informacijama, kao osnova za kvalitetan doprinos zainteresovane javnosti u procesu pregovora“;

 • formirana je Koalicija 27, sa zadatkom da prati transparentnost pregovore sa EU, sa naročitim naglaskom na kreiranje i sprovođenje politike životne sredine. Koalicija 27 redovno izrađuje priloge za godišnje izveštaje Evropske komisije, u oblasti životne sredine i klimatskih promena, dok su članice Koalicije 27 aktivno uključene u proces izrade propisa;

 • članice Koalicije 27 aktivno su uključene u proces izrade propisa i redovno učestvuju na javnim događajima gde se razmatraju najvažnija pitanja iz oblasti zaštite životne sredine. Predstavnici BOŠ-a, kao članice Koalicije, uključeni su u dve radne grupe za izradu zakona i u sektorsku radnu podgrupu pregovaračke grupe 27 za izradu pregovaračke pozicije za Direktivu o industrijskim emisijama (IED) i Direktivu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja (IPPC);
 • produbljena znanja među aktivistima civilnog društva na lokalnom nivou o značaju uključivanja u pregovarački proces, povećano učešće civilnog društva i njegov kapacitet za zastupanje interesa lokalnih zajednica u procesu usvajanja i primene pravnih tekovina (individualne konsultacije sa OCD sa lokalnog nivoa; unapređena saradnja lokalnih samouprava i civilnog društva, formirana 3 lokalna tima OCD za podršku procesa pregovora za južnu i jugozapadnu Srbiju: Niš, leskovac i Požega, ojačani kapaciteti OCD i drugih aktera uključenih u rad timova za podršku procesu pristupnih pregovora za informisanje i praćenje procesa pristupnih pregovora, unapređeni kapaciteti udruženja iz jugozapadne Srbije za učešće u procesima donošenja odluka i zagovaranje interesa lokalnih zajednica u procesu pristupanja Srbije EU);

 • preneta su iskustva i primeri dobre prakse iz Crne Gore za učešće civilnog društva u procesu pregovora sa EU;

 • formirana je Koalicija 27, sa zadatkom da prati transparentnost procesa pregovora sa EU, te kreiranje i sprovođenje politike životne sredine. Koalicija 27 redovno izrađuje priloge za godišnje izveštaje Evropske komisije, u oblasti životne sredine i klimatskih promena, dok su članice Koalicije 27 aktivno uključene u proces izrade propisa;

 • izmenjena Uredba o kancelarijskom poslovanju iz koje je izbrisana odredba o označavanju pojedinih akata oznakom „SLUŽBENO“.