Instrument pretpristupne podrške za period 2021-2027 (IPA III)

Instrument pretpristupne podrške (Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA) je instrument sveobuhvatne podrške procesu evropskih integracija zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo, kako u oblasti finansijske podrške, tako i u oblasti tehničke i ekspertske podrške reformama, koje se sprovode u zemlji. 

IPA III sa ukupnim budžetom od 14,16 milijardi evra kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU - Zapadnom Balkanu i Turskoj, ima za cilj da osigura ostvarivanje reformi u najvažnijim oblastima i da doprinese stabilnosti, napretku i jačanju bezbednosti u zemljama kojima je ekonomski paket namenjen. Instrument sveobuhvatne podrške predviđen je za period 2021-2027. godine

Priprema novih programa IPA III  biće zasnovana, u skladu sa Ekonomskim i finansijskim planom za Zapadni Balkan, na pružanju finansijske podrške za pet oblasti politika - Vladavinu prava, temeljna prava i demokratiju, Dobro upravljanje, usklađivanje sa pravnim tekovinama, strateško komuniciranje i dobrosusedske odnose, Zelenu agendu i održivo povezivanje, Konkurentnost i inkluzivni rast, Teritorijalnu i prekograničnu saradnju. Ono što je glavna novina u odnosu na prethodne pretpristupne pomoći jeste to da IPA III nema unapred definisane iznose finansijske pomoći po državama, već postoji jedinstveni i zajednički budžet za sve države. 

Pravni osnov: Uredba o uspostavljanju Instrumenta za susedstvo, razvoj i međunarodnu saradnju.

Opšti cilj IPA III: Pružiti podršku svim potencijalnim i kandidatima za članstvo kako bi se usvojile i primenile sve reforme(političke, institucionalne, pravne, administrativne, društvene i ekonomske) neophodne za usklađivanje sa vrednostima EU i kako bi se obezbedilo postepeno usklađivanje sa pravilima, standardima, politikama i praksama Evropske unije na njihovom putu ka članstvu.

Specifični ciljevi: 

  1. Jačanje vladavine prava i demokratije, poštovanja osnovnih, ljudskih prava, kao i međunarodnog prava, civilnog društva, bezbednosti, upravljanja migracijama kao i graničnim upravljanjem. 

  2. Pružanje podrške strukturnim reformama i dobroj vladavini, uz jačanje efikasnosti javne uprave. 

  3. Oblikovanje pravila, standarda, politika i praksi u skladu sa Evropskom unijom i osnaživanje pomirenja, susedskih odnosa i međuljudskih odnosa. 

  4. Ubrzanje socio-ekonomskog dijaloga, osnaživanje zaštite životne sredine, povećanje otpornosti na klimatske promene, brži prelazak na proizvodnju i potrošnju osnovnih roba sa umanjenim unosom fosilnih resursa, razvijanje digitalne ekonomije i društva.

  5. Podrška teritorijalnoj koheziji i prekograničnoj saradnji