Šta su pregovori

Pregovori o pristupanju EU predstavljaju ključnu fazu procesa pristupanja države kandidata i oni podrazumevaju pregovore o uslovima i načinu prihvatanja i sprovođenja pravnih tekovina EU. Pregovori se ne vode u pravom smislu te reči jer se pregovorima ne dira u sadržaj pravnih tekovina EU, već se pregovara o modalitetima, uslovima i vremenskim okvirima u kojima će država kandidat prihvatiti pravne tekovine EU u obliku u kome one važe za sve države članice EU u momentu njihovog pristupanja. Prihvatanje svih prava i obaveza na kojima se zasniva EU, uključujući i institucionalni okvir u kom ona deluje, jeste uslov za stupanje u članstvo u EU.

Pravne tekovine EU i drugi izvori prava podeljeni su u 35 pregovaračkih poglavlja. O svakom poglavlju se pregovara posebno. Pregovori traju dok se EU i država kandidat ne dogovore oko uslova pod kojima će država kandidat uskladiti svoje zakonodavstvo sa pravnim tekovinama EU.

Pregovori o pristupanju predstavljaju poslednju fazu procesa integracije države kandidata u EU. Da bi otpočela pregovore o pristupanju država kandidat mora da ispuni sve obaveze iz prethodne faze, odnosno zaključi Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i dobije status države kandidata za članstvo.

 

Najnovije vesti